• ประกาศข้อห้าม และข้อยกเว้น ที่ควรรู้ เกี่ยวกับการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ โคมลอย โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ

  ประกาศข้อห้าม และข้อยกเว้น ที่ควรรู้ เกี่ยวกับการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ โคมลอย โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ

  ประกาศข้อห้าม และข้อยกเว้น ที่ควรรู้ เกี่ยวกับการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ โคมลอย โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ

  ตามที่เมืองพัทยาได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบางละมุง ณ ศาลาประชาคม ชั้น 2อำเภอบางละมุง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นั้น โดยมีมติที่ประชุมให้เมืองพัทยาดำเนินการสร้างความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ โคมลอย โคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ โดยจังหวัดชลบุรี ได้มีการแก้ไขประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้พลุ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศฉบับเดิม ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2599 มีดังนี้
  การปล่อยและจุดตะไล

  • สามารถกระทำได้ในงานพระราชทานเพลิงศพ หรืองานฌาปนกิจศพ ตามประเพณีความเชื่อ โดยได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว แต่ละสถานที่จุดได้ไม่เกิน 12 ตัวต่อวัน
   การจุดและปล่อยพลุ
  • ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้พลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ยกเว้นการจุดพลุในงานที่จังหวัด และอำเภอ เป็นผู้จัดให้มีขึ้นแต่ไม่รวมถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีขึ้นเอง
  • ทำการจุดและปล่อยในงานรัฐพิธี หรืองานพิธีสำคัญอื่นๆ ของทางราชการ เทศกาลวันลอยกระทง ช่วงเวลา 08.00 – 24.00 น. เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ ๑ มกราคม ซึ่งเป็นเวลาเฉลิมฉลองคาบเกี่ยว
  • พลุที่อนุญาต ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4 นิ้ว จำนวน 100 นัด ต่อ 1 สถานที่ใน 1 วัน สถานที่จุดและปล่อยไม่อยู่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน โรงพยาบาล และบริเวณใกล้เคียงในระยะ 800 เมตร
  • ผู้ใดกระทำการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หรือกระทำการนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไว้ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • บริเวณใกล้เคียงสนามบินนานาชาติระยอง – อู่ตะเภา ในท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ตำบลบางเสร่ ตำบลพลูตาหลวง ตำบลสัตหีบ เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ห้ามมิให้มีการจุด หรือปล่อย หรือกระทำการใด เพื่อให้พลุ ตะไลขึ้นไปสู่อากาศ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ฝ่ายเทศกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 038 253144 ในวันและเวลาราชการ
   https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3712381065439277
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150