• บ.โตโยต้า เข้าหารือนายกเมืองพัทยาเพื่อนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา

  บ.โตโยต้า เข้าหารือนายกเมืองพัทยาเพื่อนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา

  บ.โตโยต้า เข้าหารือนายกเมืองพัทยาเพื่อนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา

  วันนี้ (9 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ กรรมการบริหารอาวุธโส พร้อมคณะกรรมการผู้บริหารบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เนื่องในโอกาสเข้าพบนายกเมืองพัทยาเพื่อหารือการนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมหารือฯ ณ ห้องประ
  ชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยเมืองพัทยา มีนโบายที่จะปรับปรุงเมืองตามแผนแม่บทเมืองดิจิทัล เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การลงทุน การคมนาคมขนส่งแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาระบบขนส่ง การจราจร การท่องเที่ยว การแพทย์ การวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับบริษัทโตโยต้า มอตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ศึกษาความหมาะสมในการใช้พลังงานสะอาด อย่างพลังงานไฮโดรเจน และพลังงานจากไฟฟ้า มาใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์โมเดลใหม่ๆ ที่จะเข้ามาทำตลาดใน
  อนาคต เพื่อส่งเสริมและให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็น “พัทยา สมาร์ท ซิตี้” บริษัทฯ จึงเห็นถึงความเหมาะสมที่จะนำรถพลังงานทางเลือกต่างๆ มาทดลองใช้งานภายในจังหวัด เพื่อให้เกิดประโชน์สูงสุดและภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยา
  ซึ่งในที่ประชุมนายกเมืองพัทยาได้นำเสนอให้บริษัทฯร่างหนังสือรายละเอียดการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างเมืองพัทยากับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อพิจารณารายละเอียดความเหมาะสม พร้อมเสนอรายละเอียดรูปแบบการนำรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานไฟฟ้า เข้ามาทดลองขับเคลื่อนในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อร่วมพิจารณาอีกครั้งต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3735929973084386&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150