• ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการในกระบวนงานให้บริการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ

  ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการในกระบวนงานให้บริการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ

  ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการในกระบวนงานให้บริการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ

  ด้วยเมืองพัทยาได้ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
  ราชการ ในกระบวนงานให้บริการประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการในกระบวนงานให้บริการของฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม เกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ มีรายละเอียดดังนี้

  1. การยื่นคำขอลงทะเบียน ระยะเวลาที่ใช้เดิม 3 นาที ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ใช้ใหม่ 1 นาที
  2. การบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาที่ใช้เดิม 10 นาที ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ใช้ใหม่ 3 นาที
  3. การรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ระยะเวลาที่ใช้เดิม 30 นาที ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ใช้ใหม่ 10 นาที
  4. การเสนอผู้บังคับบัญชารับลงทะเบียนคนพิการ ระยะเวลาที่ใช้เดิม 1 เดือน ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ใช้ใหม่ 3 สัปดาห์
  5. ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ระยะเวลาที่ใช้เดิม 1 เดือน ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ใช้ใหม่ 3 สัปดาห์
   ลงประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3736790109665039&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150