• ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)

  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)

  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)

  วันนี้(9 ก.ย.63)เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องทัพพระยา

  ด้วยเมืองพัทยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยแบ่งเป็นคณะที่ปรึกษามีบทบาทหน้าที่ในการมอบนโยบายให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) และคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มีบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะกำหนดเป้าหมายวางแผนการพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติแบบบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพเกิดการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม

  ในวันนี้จึงได้มีการนำเสนอ ร่าง แผนปฏิบัติการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน GSTC ของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่นาเกลือเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ด้านการมีระบบการจัดสร้างความยั่งยืนที่มีประสิทธิผล จำนวน 31 โครงการ
  2. ด้านการส่งเสริมผลประโยชน์และการลดผลกระทบ ด้านลบทางเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 18 โครงการ
  3. การส่งเสริมผลประโยชน์และการลดผลกระทบด้านลบทางวัฒนธรรมจำนวน 13 โครงการ
   4.การส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 35 โครงการ

  ซึ่งโครงการต่างๆที่ อพท.ได้นำเสนอ เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนาเกลือทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่นาเกลือเป็นชุมชนวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนาน โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้ อพท. รวบรวมข้อมูล และรายละเอียดของโครงการต่างๆให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 9 กันยายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150