• เมืองพัทยาให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎร

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎร

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎร
  วันนี้ (14 ก.ย. 63) เวลา 10.30 น. ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี เป็นประธานให้การต้อนรับนางสาวธนภร โสมทองแดง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืน พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายหาดพัทยากลาง ชายหาดจอมเทียน และชายหาดบางแสน โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมบรรยายสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่เมืองพัทยา

  จากปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลของไทย โดยเฉพาะชายหาดพัทยากลางชายหาดจอมเทียนและชายหาดบางแสนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคตะวันออก ด้วยศักยภาพและสภาพพื้นที่ทำให้ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ ทำให้พื้นที่ชายฝั่งลดน้อยลงไป ภาพลักษณ์ชายหาดขาดความสมดุลและความสวยงาม ซึ่งหากมีการเพิ่มพื้นที่ชายหาดจะ ทำให้สามารถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น ลดความแออัดของนักท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
  ในการนี้ทางคณะกรรมาธิการการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร จะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ และนำไปพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศให้มีความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ประเทศต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3751982298145820

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150