• ขอเชิญเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

  ขอเชิญเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

  ขอเชิญเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3758462360831147
  ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า…กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำ ๒๕๖๔ โดยการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศขาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่ และประกาศเกียรติบัตร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
  ดังนั้น จังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 นั้น ในการนี้ขอเชิญเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

  1. เป็นนักเรียนนักศึกษา ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 2545 เป็นต้นไป
  2. เป็นผู้ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด และเรียนดี
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
  4. เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคม หรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม
  5. เป็นผู้ที่มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง หรือหาเลี้ยงบุพการี ที่ประกอบอาชีพเองไม่ได้ โดยสุจริต
  6. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพสุจริต
   ๗. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตรายที่อาจจะทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินได้
  7. เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 17 ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับผิดชอบ
  8. ให้นักเรียน/นักศึกษา สมัครคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นได้ จากส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบเพียง ๑ หน่วยงาน
  9. นักเรียน/นักศึกษา มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง ๑ รางวัล
  10. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  11. ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบทั้ง 17 หน่วยงาน สามารถเสนอรายชื่อสำรอง ได้หน่วยงานละ 2 ราย

  ผู้ที่สนใจ สามารถส่งแบบสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ตั้งบัดนี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยตรงไปยังกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5616 , 0 2281 9752 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.chonburilocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3758462360831147

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150