• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา
  ตามที่ได้มีประกาศสภาเมืองพัทยา ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเมืองพัทยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 จึงจัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยในวันนี้ญัตติในประเด็นต่างๆ ดังนี้
  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (สำนักการสาธารณสุข) ซึ่งมติในที่ประชุมไม่เห็นชอบอนุมัติงบประมาณตาม 3 ปี ดังกล่าว แต่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติงบประมาณ เป็นระยะเวลา 1 ปี
  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ของเมืองพัทยาเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักการสาธารณสุข) ซึ่งมติในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบใช้จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์เมืองพัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการ และการดำเนินงานในโรงพยาบาล เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2564
  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 6 ราย เป็นหนี้สูญ (สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายเร่งรัดและบังคับภาษี) ซึ่งมติในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติจำหน่ายหนี้ภาษีโรงเรือน และที่ดิน จำนวน 6 ราย ให้เป็นหนี้สูญ
  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน (สำนักการคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี) ซึ่งมติในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 33 โครงการ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (สำนักการคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี) ซึ่งมติในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 กรณีก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 24 โครงการ
  และญัตติสุดท้าย เรื่อง การขอรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการกำจัดมูลฝอย (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน) ซึ่งมติในที่มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการขออนุมัติการใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ และขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำจัดมูลฝอยเป็นการชั่วคราว (5 ปี) จากสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3764568413553875?tn=K-R

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150