• ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน (Market Sounding Seminar) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา

  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน (Market Sounding Seminar) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา

  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน (Market Sounding Seminar) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา

  วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวสวรรค์ โรงแรมพูลแมน พัทยา โฮเทล จี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน (Market Sounding Seminar) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา กลุ่มนักธุรกิจภาคเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา เข้าร่วมรับฟังประชุมฯ ครั้งนี้ ซึ่งมีนายพุฒิเศรษฐ เจริญพจน์ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ

  ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลให้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รวมทั้งเมืองพัทยา เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาการสัญจรและการเดินทางของประชาชน เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน และมีทางเลือกในการเดินทางที่จำกัด นับวันปัญหานี้เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายและการพัฒนาของรัฐบาล เมืองพัทยาจึงจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และได้วางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2579 คือ แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง แผนระยะยาว โดยแผนพัฒนานี้ได้กำหนดเส้นทางไว้ 19 เส้นทาง โดยมีเส้นทางหลัก 4 เส้นทาง และระบบขนส่งเสริมครอบคลุม 15 เส้นทางโดยมีเส้นทางนำร่องคือ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตั้งแต่สถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา จนถึงแหลมบาลีฮาย ประกอบด้วยสถานีรถไฟฟ้า 13 สถานี และมีระยะห่างแต่ละสถานีประมาณ 650 – 700 เมตร สูงจากระดับถนนเดิมประมาณ 18 เมตร การก่อสร้างจะเน้นใช้พื้นที่เกาะกลางถนนเป็นหลัก และมีองค์ประกอบอื่น ที่สำคัญ เช่น สถานีซ่อมบำรุง จุดจอด และพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ TOD

  ค่าลงทุนรวมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เท่ากับ 26,923 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือการก่อสร้างโครงการ เท่ากับ 16,485 ล้านบาท เช่น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าจัดซื้อขบวนรถโดยสาร และค่างานระบบรถไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับช่วงที่สองเป็นช่วงเปิดให้บริการ เท่ากับ 10,438 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าดำเนินงาน ได้แก่ ค่าบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ ค่าสาธารณูโภค ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และค่าบำรุงรักษา ได้แก่ ค่าบำรุงรักษาขบวนรถโดยสาร ค่าบำรุงรักษาทาง ค่าบำรุงรักษาระบบ และค่าบำรุงรักษาอื่น ๆ

  จากนโยบายรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน เนื่องจากรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะลดภาระในการลงทุน การจัดเตรียมองค์กรและบุคลากร และทางภาคเอกชนจะมีรายได้จากค่าโดยสาร พื้นที่เชิงพาณิชย์ และรายได้อื่น ๆ จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้กำหนดทางเลือกรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน 6 รูปแบบ ดังนั้นทางเมืองพัทยา จึงได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนา Market Sounding ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนและภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลโครงการ ตลอดจนกรอบแนวคิด แนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลา โดยเมืองพัทยาจะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปประกอบพิจารณากำหนดแนวทางการให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนในโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงต่อไป

  หากการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองพัทยาแล้วเสร็จ จะช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองพัทยา รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการเดินทางโดยสารขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลายเป็นเมืองชั้นนำของอาเซียน และภูมิภาคเอเชียได้ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลายเป็นเมืองชั้นนำของอาเซียน และภูมิภาคเอเชียได้ในอนาคต
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3785025604841489?tn=K-R

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150