• เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 8 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 8 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 8 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยกระดับเมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล “NEO Pattaya “ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน
  วันนี้ (25 ก.ย.63) เวลา 09.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโต๊ะข่าวชุมชน ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนเมืองพัทยา โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ที่ว่าการชุมชนเขาตาโล
  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา จัดกิจกรรมประเมินสถานการณ์ยาเสพติดเมืองพัทยา (โต๊ะข่าวชุมชน) เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบและตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดและความร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน/สังคมในภาพรวมการแก้ไขกับปัญหาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมโดยการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างใกล้ชิด และเข้าร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เมือง ภายใต้แนวคิดที่ว่า พัทยามีความปลอดภัย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน เน้นกิจกรรมเชิงรุก ในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคม/ชุมชนเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยจากยาเสพติด สามารถตอบสนองต่อนโยบายการบริหารราชการเมืองพัทยาในด้านสังคมที่เน้นการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับเมืองพัทยาสู่โลกยุคดิจิทัล “NEO Pattaya “ยุคใหม่ สดใส ห่วงใยกัน” และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานความมั่นคงในเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ องค์กร สมาคมชุมชนเมืองพัทยา สถานศึกษา ตัวแทนหน่วยงานจาก ปปส.ภาค 2 , สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา , สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี , เรือนจำพิเศษเมืองพัทยา,และภาคีเครือข่ายชุมชนโซน 4 เมืองพัทยา ประกอบไปด้วย 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกอไผ่ ชุมชนเขาตาโล ชุมชนชัยพฤกษ์ ชุมชนทัพพระยา ชุมชนเทพประสิทธิ์ ชุมชนมาบประดู่ ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม และชุมชนหนองพังแค มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชนต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3787961534547896

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150