• ประชุมตรวจสอบความพร้อมก่อนการประเมินจริง (Pre-Audit) เพื่อเป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Local Quarantine : ALQ)

  ประชุมตรวจสอบความพร้อมก่อนการประเมินจริง (Pre-Audit) เพื่อเป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Local Quarantine : ALQ)

  ประชุมตรวจสอบความพร้อมก่อนการประเมินจริง (Pre-Audit) เพื่อเป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Local Quarantine : ALQ)
  วันนี้ (28 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น. พัทยา นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ตรวจสอบความพร้อมก่อนการประเมินจริง (Pre-Audit) เพื่อเป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Local Quarantine : ALQ) โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานจังหวัดชลบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ชลบุรี ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ นายอำเภอในพื้นที่ตั้งสถานกักกัน เมืองพัทยา นำโดย ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรม อวานี รีสอร์ท
  ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่ยังคงมีความรุนแรงในหลายประเทศและในประเทศไทยมีการอนุญาตให้บุคคลบางกลุ่มที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (ศบค.) เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด จึงดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การจัดตั้งสถานที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนด เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการสถานที่กักกันตัวทางเลือกจังหวัดชลบุรี
  ในวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะ จึงจัดประชุมตรวจสอบความพร้อมก่อนการประเมินจริง (Pre-Audit) เพื่อเป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Local Quarantine : ALQ) ของโรงแรม อวานี รีสอร์ท พัทยา ที่ได้ดำเนินการลงทะเบียน และส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อทางคณะกรรมการร่วมประเมินมาตรฐานครั้งนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รับทราบและแนวทางปฏิบัติของทางโรงแรม เพื่อสรุปผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3797932186884164

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150