• Monthly Archives: Ҥ 2020


  งานประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563

  งานประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563
  วันนี้ (31 ต.ค. 63) เวลา 14.45 น.นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา นายบรรจง บัญฑูรประยุกต์ นายกสมาคมดนตรีพัทยา นายละเอียด บุญเจริญสมาชิกสโมสรไลออนส์พัทยาตากสินและชมรมลีลาศศรีราชา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา
  สโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา และกลุ่มเด็กบูรพาคิดส์ กำหนดจัดการประกวดหนูน้อยนพมาศ ขึ้น ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย”ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้แก่เยาวชนได้กล้าแสดงความสามารถ และยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้คงอยู่ต่อไปโดยภายในงานนอกจากจะมีการประกวดหนูน้อยนพมาศแล้ว ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การแสดงร้องเพลง การแสดงฟ้อนรำไทย การแสดงเต้นจากน้องๆ รวมไปถึงการลอยกระทงในทะเลหาดจำลองหน้า ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลอยกระทงในรูปแบบใหม่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในเมืองพัทยา ที่ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ได้รับความเพลิดเพลินจากการรับชมการประกวดและการแสดงต่างๆ และยังเป็นการช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมเป็นสีสันช่วงเทศกาลลอยกระทงอีกทางหนึ่งด้วย

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3897725660238149/?d=n

  เมืองพัทยาจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชนครั้งที่ 2

  เมืองพัทยาจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชนครั้งที่ 2
  วันนี้ (30 ต.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมกลุ่มย่อย ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชนครั้งที่ 2 ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากประชาชนและทุกภาคส่วน โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่งการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างเหมาะสม รองรับเข้าสู่ EEC โดยมีบริษัท ออโรส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการฯ ซึ่งมีพื้นที่ในเขตผังเมืองรวม โดยครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางละมุง ประกอบด้วยพื้นที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นั้น จากการจัดผังเมืองรวมดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับผลกระทบ จากการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ดินการใช้ประโยชน์ อาทิ กลุ่มธุรกิจประเภทโรงแรม ต้องอยู่ในติดกับพื้นที่ถนนที่มีความกว้าง 12 เมตร หากอยู่ใจกลางเมืองต้องอยู่ในติดกับพื้นที่ถนนที่มีความกว้าง 16 เมตร ซึ่งการกำหนดดังกล่าวไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยในวันนี้ เป็นการประชุมหารือร่วมกันเพื่อนำเสนอแนวคิด ข้อกำหนดร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต รวมทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ผังเมืองรวมฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะรวบรวมผลในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปประกอบการวางและจัดทำผังเมืองฯให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป


  นายกเมืองพัทยา นำร่อง 7 โครงการ เพื่อยกระดับพัทยา เป็นมหานครระดับโลก ที่มีความน่าอยู่ – น่าเที่ยว – น่าลงทุน อย่างยั่งยืน

  นายกเมืองพัทยา นำร่อง 7 โครงการ เพื่อยกระดับพัทยา เป็นมหานครระดับโลก ที่มีความน่าอยู่ – น่าเที่ยว – น่าลงทุน อย่างยั่งยืน

  วันนี้ (28 ต.ค.63) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แถลงแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเมืองพัทยา ณ โรงแรมเดอะเซนต์รีจิส กรุงเทพฯ นำเสนอ 7 โครงการ พัฒนาเมืองพัทยาโฉมใหม่ขึ้นชั้นมหานครระดับโลก
  ตลอดระยะเวลา 25 เดือนของการทำหน้าที่นายกเมืองพัทยา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ขจัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาขยะ ได้ว่าจ้างเอกชนให้เข้ามารับเหมารับผิดชอบดูแลเก็บขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่จัดเก็บไปจนถึงการกำจัด ขณะที่ปัญหาน้ำท่วมซึ่งบรรเทาไปได้แล้วประมาณ 80% โดยการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำได้ดีขึ้นเร็วขึ้น ทำให้น้ำที่เคยท่วมขังนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเหลือไม่เกิน 45 นาที ส่วนปัญหาอาชญากรรมเราแก้ไขด้วยโครงการฟ้าทะลายโจร โครงการฟ้าทะลายโจร คือ ตู้สีฟ้าที่นำไปติดตั้งในชุมชนซึ่งมีความเสี่ยงหรือความเปราะบางต่อปัญหาอาชญากรรมตามคำแนะนำของคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งรวม 9 จุด ใน 8 ชุมชน นอกจากนี้ยังได้วางแผนงานและโครงการที่มุ่งมั่นดำเนินการต่อไปในปี 2564 ต่อเนื่องไปถึงปี 2565 โดยการเตรียมแผนงานและโครงการที่จะพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่ความเป็น “นีโอพัทยา” เพื่อทำให้พัทยาเป็นมหานครที่น่าเที่ยว – น่าอยู่อาศัยและน่าลงทุน จำนวน 7 โครงการ อาทิ

  1. โครงการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ โดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมโยธาธิการจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำทั้งทางระบายน้ำเป็นระยะทาง 110 กม. และบ่อหน่วงน้ำขนาดยักษ์
  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียจากวันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร
  3. โครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบโมโนเรลเชื่อมระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ 3 สายทางรวมระยะทาง 34 กม.
  4. โครงการพัฒนาแผนแม่บทดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองพัทยาภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ พัฒนาคน พัฒนาบริการ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล และส่งเสริมการจัดการองค์กรดีจิทัลสมรรถนะสูง
  5. โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดนาเกลือ หรือ นีโอนาเกลือ หรือโอลด์ทาวน์นาเกลือ เพื่อปลุกตำนานของนาเกลือในอดีตให้กลับคืนสู่ความมีชีวิตชีวาให้คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อ ๆ ไปได้สัมผัสโดยคาดว่าจะดำเนินการได้เรียบร้อยภายในปี 2565
  6. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือพัทยาใต้หรือท่าเรือบาลีฮายเชื่อมต่อวอล์คกิ้งสตรีทครอบคลุมพื้นที่ 160,000 ตารางเมตร เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือศูนย์ธุรกิจการค้าลานสันทนาการเชื่อมต่อกับวอล์คกิ้งสตรีทเป็นศูนย์ธุรกิจและนันทนาการครบวงจรของเมืองพัทยา
  7. โครงการนีโอเกาะล้าน เพื่อพัฒนาเกาะล้านครอบคลุมในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณูปโภค ปรับปรุงท่าเทียบเรือเส้นทางจราจรถนนหนทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยบนพื้นที่ เพื่อให้เกาะล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมชุมชนเกาะล้านได้รับการพัฒนาชาวบ้านได้รับประโยชน์และรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตจากการเจริญเติบโตของอีอีซี. ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
   ทั้ง 7 โครงการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่ความเป็นนีโอพัทยาที่สมบูรณ์แบบเป็นโครงการที่เกิดขึ้นบนฐานความร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยากับหลายส่วนราชการภายใต้งบประมาณแบบบูรณาการและการร่วมลงทุนกับภาคธุรกิจเอกชนในรูปแบบของ PPP โดยรูปธรรมของความเป็นนีโอพัทยาจะค่อยๆ ปรากฏให้ทุกคนได้สัมผัสนับจากปี 2564 เป็นต้นไป
   https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3888596671151048/

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน สร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน สร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด

  วันนี้ ( 28 ต.ค.63) เวลา 09.30 น.นายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดเยาวชนในโรงเรียน โดยมีพ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียนร้อยและความมั่นคง นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ วัดโพธิสัมพันธ์
  ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของทรัพย์สิน ทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม ปัญหาดังกล่าวจึงยังคงอยู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยาจึงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนในโรงเรียน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้งหมด 11 โรงเรียน
  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีนางสาวเตชิตา รัตนกิตติกร เป็นวิทยากร อบรมเสริมรู้ความเกี่ยวกับ ชนิดของยาเสพติด พ.ร.บ.ยาเสพติด เทคนิคและวิธีการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขได้อย่างถูกต้องทั้งตนเองและชุมชน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3888445447832837/?d=n


  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ให้บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่

  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ให้บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่
  เมื่อวันที่(26 ต.ค.63)เวลา 13.30 น.ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข นำโดยนางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ โดยการให้ความรู้ในโทษและพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ตรวจวัดสมรรถภาพปอด ตรวจวัดระดับนิโคตินทางลมหายใจ และอื่นๆ ให้กับพนักงานในสถานประกอบการ ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ทพัทยา

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3885512721459443/?d=n

  การประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

  การประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

  วันนี้(27 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 26 ราย โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ซึ่งมีนายศราวุธ บรอฮีมี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกิดจนถึงตายเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชนที่สมัครใจและมีความประสงค์ที่จะดูแลกันและกันบนพื้นฐานความเอื้ออาทรต่อกันร่วมคิดร่วมกันสร้างระบบร่วมกันบริหารจัดการและร่วมกันรับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาจึงเป็นกองทุนที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของในรูปแบบของการออมเงินวันละบาทของสมาชิกทุกคนซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการสวัสดิการสังคม

  ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาได้มีการขับเคลื่อนในรูปแบบของภาคประชาชนบริหารจัดการและจัดสวัสดิการการดูแลสมาชิกบนพื้นฐานที่สอดคล้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและสิ่งสำคัญคือกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาได้มีการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนการของชุมชนที่มุ่งเน้นการจัดการตนเองการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันญาติมิตรให้ความรักความเอื้ออาทรต่อกันให้การดูแลเอาใจใส่กันและกันทำให้การจัดสวัสดิการมิใช่เพียงแค่การจ่ายเงินเท่านั้น แต่สวัสดิการเป็นทั้งกำลังใจกำลังทรัพย์และเป็นกระบวนการของการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีมีส่วนร่วมเป็นธรรมและเท่าเทียมถือเป็นความสำเร็จของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างแท้จริงส่งผลให้ประชาชนเห็นคุณค่าและเกิดศรัทธาในการปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

  เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนให้มีการขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์จึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนแทนชุดเดิมที่หมดวาระเพื่อให้กองทุนได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีศักยภาพเกิดการบริหารจัดการที่ดีเอื้อต่อการจัดสวัสดิการและสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน
  รวมทั้งได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล จำนวน 26 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ต่อไปอีกด้วย

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3885292338148148/?d=n

  ประชุมคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาครั้งที่ 2 /2563

  ประชุมคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาครั้งที่ 2 /2563
  วันนี้ (26 ต.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดและมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้สถานการณ์ COVID- 19 โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา นายแพทย์ ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายสุรพัศโยธิน บูรณานนท์ กรรมการสุขภาพ เมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ชาติ พ.ศ. 2550 ในการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม ประกอบกับปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.2563 ซึ่งได้ยกเลิกฉบับเดิม (พ.ศ. 2555) และกำหนดให้ครอบคลุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร และสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาด้วยนั้น

  ในการนี้ คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาได้เห็นควรประสานการขับเคลื่อนแผนรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัย COVD-19 ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วน และให้บรรลุตามเจตนารมณ์กฎหมายดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาขึ้น และได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ตลอดจนยกร่างองค์ประกอบคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สผ.) เพื่อเตรียมประชุมชี้แจงและสรุปองค์ประกอบ นำเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะทำงานต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3882942928383089/


  พสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5​ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​ 23​ ตุลาคม​

  พสกนิกรชาวอำเภอบางละมุง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5​  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​ 23​ ตุลาคม​

  วันที่ (23 ต.ค.63) เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานใน พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายรณกิจ​ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา  เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเหล่ากาชาด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง

  โดยในช่วงเช้าเวลา​ 08.30  น.​ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์ นายอำเภอบางละมุงประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการตั้งแถวด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ โดยประธานในพิธี
  ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่​ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูปสดับปกรณ์ ประธานในพิธีและคณะข้าราชการถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร​ พระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก​ ประธานในพิธีกรวดน้้ำและกราบลาพระรัตนตรัย​

  ซึ่งการจัดพิธีฯดังกล่าว​ในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยวันที่​ 23 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลายาวนานถึง43 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาการศึกษา การป้องกันประเทศจากการเป็นอาณานิคมของต่างชาติ การกำหนดมาตรฐานระบบเงินตรา การกำหนดระบบเขตการปกครอง การสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การรถไฟ การไปรษณีย์ และการโทรศัพท์ เป็นต้น ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎร และประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์สุขส่วนพระองค์ ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ในรัชสมัยของพระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ


  เปิดงานต้อนรับความสุข​ สีสันตะวันออก​ ครั้งที่ 11“ สีสัน EEC ชลบุรี​ ระยอง​ ฉะเชิงเทรา

  เปิดงานต้อนรับความสุข​ สีสันตะวันออก​ ครั้งที่ 11“ สีสัน EEC ชลบุรี​ ระยอง​ ฉะเชิงเทรา

  วันนี้ ( 23 ต.ค.63) เวลา​ 18.30​ น. ​ นายธรรมศักดิ์​ รัตนธัญญา ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี​ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสีสันตะวันออก​ สีสัน​ EEC ครั้งที่ 11 โดยมีนายธนศร​ ดอกเดื่อ​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ฯ​ ร่วมด้วย นายอำนาจ​ เจริญศรี​ นายอำเภอบางละมุง นายรณกิจ​ เอกะสิงห์​ รองนายกเมืองพัทยา​ เรือตรีปราโมทย์
  ทับทิม​ รองปลัดเมืองพัทยารักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายพงษ์อนันต์​ จันทร์ไพร​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง​ นางกัญญ์ชลา​ สุขิตกูล​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน​ และสื่อมวลชน​ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้​ ณ​ ลานซันเคน​ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล​ เฟสติวัล​ พัทยา​ บีช

  เทศกาลสีสันตะวันออก​ สีสัน EEC” ครั้งนี้เป็นการรวมตัวครั้งใหม่ของกลุ่มจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี​ ระยอง​ และฉะเชิงเทรา​ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ” สีสัน EEC น่ากินน่าเที่ยว” ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคมนี้ ณ ริมชายหาดพัทยา​ ตั้งแต่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล​ พัทยา​ บีชถึงพัทยาซอย 11 โดยคงเอกลักษณ์สำคัญของงานเทศกาลสีสันตะวันออก​ คือการรวมตัวของผู้ประกอบการระดับคุณภาพและมีชื่อเสียงของภาคตะวันออก​ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โซนสีสันน่ากินของกินสุด POP รวบรวมร้านดังสไตล์ Street Food มาให้ลิ้มรส โซนสีสันน่าเที่ยว​ เลือกซื้อแพคเกจแหล่งท่องเที่ยวและที่พักในราคาสุดคุ้ม​ และโซนของดีท้องถิ่นสุด POP ซื้อสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะภาคตะวันออกและโซน Very Popular ชมการสาธิตหรือกิจกรรมพิเศษจากผู้ประกอบการในพื้นที่​ พร้อมสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก ลำเพลิน​ วงศกร​ Musketeers เอิ๊ต​ ภัทรวี​ และแบม​ ไพลิน​ ที่มาสร้างสีสันให้กับงานครั้งนี้

  นายธรรมศักดิ์​ รัตนธัญญา ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี​ กล่าวว่า
  การจัดงานเทศกาลสีสัน EEC ในครั้งนี้​ เป็นการแสดงถึงศักยภาพของกลุ่มภาคตะวันออก EEC และขอขอบคุณในการจัดงานในครั้งนี้​ ที่ได้รับร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน​ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมาคมและชมรมต่างๆ​ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว​ ผู้ประกอบการร้านค้า​ พร้อมทั้งให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังเมืองพัทยาเสมือนเป็นเจ้าบ้านที่ดี​ อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพและลดปัญหาการว่างงานของคนในท้องถิ่นในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน​ ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำให้การจัดงานดังกล่าวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป”

  เมืองพัทยาขอเชิญชวนประชาชน​ นักท่องเที่ยว​ เข้าร่วมงาน​ สีสันตะวันออก​ ครั้งที่ 11“ สีสัน EEC​ ในระหว่างวันที่​ 22- 25​ ตุลาคม​ 2563​ ณ​ ริมหาดพัทยา​ (ตั้งแต่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล​ พัทยา​ บีชถึงพัทยาซอย 11)​
  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​ fb/สีสันตะวันออก​ หรือ​ facebook.com/Colorsoftheeastbyim
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3875109189166463/


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150