• Monthly Archives: Ҥ 2020  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

  วันนี้ (21 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำนักการศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ที่บริเวณพื้นที่ลานหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์​ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจในด้านต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของ
  ตนเอง

  โดยในวันนี้ที่ประชุมได้นำเสนอรูปแบบการจัดงานและมอบหมายหน้าที่ในส่วนต่างๆ​ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการทั้งทางด้านสาธารณูปโภค​ ฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด​ ฝ่ายปฐมพยาบาล​ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ซึ่งในปีนี้มีการจัดกิจกรรม​ อาทิ ซุ้มนิทรรศการจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และหน่วยงานต่างๆ พร้อม ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลต่างๆ เมืองพัทยาขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  ประชุมการดำเนินงานในการบริหารสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประชุมการดำเนินงานในการบริหารสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  วันนี้ (21 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการดำเนินงานในการบริหารสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิจารณา ซึ่งมีบริษัทธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานฯ
  ตามที่ เมืองพัทยา ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยจ้างเหมาบริษัท ธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา
  ในวันนี้จึงได้จัดประชุมฯ ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานตามสัญญาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการและการงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะเวลา 3 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) การบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3868596319817750


  เมืองพัทยาจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 6

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 6
  วันนี้ (21 ต.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 6 โดยมีนางปาณรดา อัตโตหิ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการนายกเมืองพัทยา รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าตึกแบทแมน ชุมชนพัทยาใต้
  เมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา “A Day For Pattaya” ครั้งที่ 6 ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดงานแบบเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชนเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนและประชาสังคม มาบูรณาการทำงานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจาก หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นครื่องมือการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การร่วมมือในบริการสาธารณะที่เร่งด่วนฉุกเฉิน หรือ
  การทำงานเครือข่ายในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก นับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายของนายกเมืองพัทยา ด้วยวิสัยทัศน์พัฒนาไปสู่ NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน โดยมีเป้าหมายการจัดการเชิงรุกด้วยเครือข่ายจิตอาสา ในชุมชนแต่ละโซนพื้นที่ เพื่อจัดการปัญหาเชิงป้องกัน โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร เป็นรูปแบบการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อบริหารจัดการและบูรณการเครือข่ายจิตอาสา ในการจัดการเชิงรุกหรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ภายในแต่ละชุมชนและแต่ละโซนพื้นที่ เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ การร่วมมือในบริการสาธารณะที่เร่งด่วนฉุกเฉิน พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการบริการสาธารณะเชิงรุก ในการป้องกันและลดความเสียหายต่อราชการและลดความเสียหายต่อราชการและลดผลกระทบต่อชุมชน
  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เมืองพัทยามีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยา สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ภาคธุรกิจเอกชนและผู้ประกอบการเมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยาใต้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา เครือข่ายอาสาสมัครทัพพระยา 2310 เครือข่ายอาสาสมัครตำรวจชุมชน เมืองพัทยา เครือข่ายลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางละมุง เครือข่ายราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์ สมาคมชุมชนเมืองพัทยา เครือข่าย อสม.เมืองพัทยา เครือข่าย ศอท.ชุมชนเมืองพัทยาฝ่ายบำรุงรักษา ส่วนบำรุงและบูรณะ สำนักการช่าง เมืองพัทยา ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนบำรุงและบูรณะ สำนักการช่าง เมืองพัทยา ฝ่ายเทศกิจ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ฝ่ายกิจการพิเศษ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เมืองพัทยา และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักเลขานุการเมืองพัทยา สำนักปลัดเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาเพื่อจิตสาธารณะ พร้อมร่วมกันดูแลพัฒนาพื้นที่โดยรอบ บริเวณ ตึกแบทแมน อาทิ ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ ทำความสะอาดและเก็บขยะ และตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่พาดสายไฟ บริเวณถนนพัทยาใต้ ซอย 8 , สถานีรับส่งผู้โดยสาร(รถตู้) ซอย 48/1 ถนนสุชุมวิท พร้อมซ่อมแซมถนนสาธารณะรอบตึกแบทแมน ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบาย NEO PATTAYA เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3868577749819607?tn=K-R


  มพย.ประชุมหารือแนวทางการศึกษาการปลูกพืชสมุนไพร ร่วมกับ ม.บูรพา

  มพย.ประชุมหารือแนวทางการศึกษาการปลูกพืชสมุนไพร ร่วมกับ ม.บูรพา

  วันนี้(21 ต.ค.63) เวลา 10.00 น.นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการศึกษาการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมกับนายพีระพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชและรักษาการคณบดีแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จาก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนายสกล ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน นายปรีชา ค้าขาย ประธานและคณะกรรมการวิสาหกิจเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม ฯ ณ วิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เมืองพัทยา


  ขอเชิญร่วมลงทะเบียน “ Thailand Smart City Week 2020”

  ขอเชิญร่วมลงทะเบียน “ Thailand Smart City Week 2020”

  ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศค.) ได้กำหนดจัดงาน“ Thailand Smart City Week 2020” ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นมหกรรมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยประกอบด้วยกิจกรรมการสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงกิจกรรมแบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองผ่านการสัมภาษณ์ออนไลน์ (webinar) รวมถึงการแข่งขันค้นหาแนวคิดและโซลูชั่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมืองจากนักศึกษาและกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Virtual Smart City Hackathon) ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อไป

  สามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://scw.Smartcitythailand.or.th พร้อมนี้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับรับคำปรึกษาเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00น.และทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/36sICyL แล้วสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.chonburilocal.go.th หัวข้อ“ หนังสือราชการ”

  ขอเชิญร่วมลงทะเบียน “ Thailand Smart City Week…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020

  ประชุมพิจารณาการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ประชุมพิจารณาการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  วันนี้ (20 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณาการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายนริศ เพชรรัตน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าวอล์คกิ้งสตรีท นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณา
  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่งการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างเหมาะสม รองรับเข้าสู่ EEC โดยมีบริษัท ออโรส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการฯ ซึ่งมีพื้นที่ในเขตผังเมืองรวม โดยครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางละมุง ประกอบด้วยพื้นที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นั้น
  จากการจัดผังเมืองรวมดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับผลกระทบ จากการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ดินการใช้ประโยชน์ อาทิ กลุ่มธุรกิจประเภทโรงแรม ต้องอยู่ในติดกับพื้นที่ถนนที่มีความกว้าง 12 เมตร หากอยู่ใจกลางเมืองต้องอยู่ในติดกับพื้นที่ถนนที่มีความกว้าง 16 เมตร ซึ่งการกำหนดดังกล่าวไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงได้จัดประชุมขึ้นในวันนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดขอบเขตของจัดทำผังเมืองรวมดังกล่าว โดยจะรวบรวมผลในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปประกอบการวางและจัดทำผังให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3865726910104691


  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดวิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแต่น้องผู้พิการทางสายตา”

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดวิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแต่น้องผู้พิการทางสายตา”
  วันนี้ (19 ต.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดวิ่งการกุศล ภายใต้โครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแต่น้องผู้พิการทางสายตา” เดือนพฤศจิกายน 2564 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายวันชัย แสนงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 3 ดร.โชติธนพัฒน์ หาญเจริญอัศวสุข ประธานบริษัทไอเลิฟยู (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารโชติพิทยเมธา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยาฯ
  ด้วยโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ เป็นองค์กรการกุศลเอกชน ที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งนักเรียนที่พิการทางสายตาทุกคนที่เข้ามารับบริการด้านการศึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพการฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพตลอดจนการแนะแนวการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเพื่อให้การบริหารจัดการของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดจัดโครงการ “วิ่งด้วยกัน สานฝันแด่น้องผู้พิการทางสายตา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสำหรับใช้ในการดำเนินการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้กับ
  นักเรียนที่พิการทางสายตา
  ในวันนี้ ทางโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ จึงได้เชิญเมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดโครงการฯ ซึ่งมติในประชุมได้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยวิ่งระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร สำหรับรูปแบบและรายละเอียดของเหรียญ และถ้วยรางวัล ประเภทการแข่งขัน ของที่ระลึก รวมถึง บริษัทรับจัดงานและผู้ให้การสนับสนุน จะนัดหมายหารือกันอีกครั้ง
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3863175307026518


  แถลงข่าวประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563

  แถลงข่าวประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563

  วันนี้ (17 ต.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563 โดยมีไลออนส์อารีย์รัชฎ์ ศิริสังวรณ์ นายกสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมฯ ซึ่งมีนางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา
  นายบรรจง บัญฑูรประยุกต์ อดีตผู้ว่าสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี พร้อมสมาชิกไลออนส์ พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี และแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา

  ด้วยสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา และกลุ่มเด็กบูรพาคิดส์ กำหนดจัดงานประกวดหนูน้อยนพมาศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยโดยเปิดเวทีเพื่อส่งเสริมให้แก่เยาวชนได้กล้าแสดงความสามารถ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้คงอยู่ต่อไป โดยแบ่งประเภทการประกวด เป็น 2 รุ่น ได้แก่ ประเภทรุ่น อายุ 5 – 8 ปี , ประเภทรุ่น อายุ 9 – 12 ปี 
  31 ต.ค. นี้ ขอเชิญหนูน้อยที่สนใจ เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ ครั้งที่ 1 เพื่อชิงเงินและถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พัทยา

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3857855694225146&id=259115847432500

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150