• ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง

  ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง

  ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  วันนี้ (1 ต.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการสภาเมืองพัทยา หรือประธานสภาอุตสากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีนางสาววิยดา ทรงกิตติภักดี ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองที่ 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ครั้งนี้

  ปัจจุบันพื้นที่วางผังเมืองรวม เมืองบางละมุง เป็นพื้นที่สำคัญที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและบริการรวมถึงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่มากมาย โดยนโยบายการพัฒนาที่สำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ คือ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ ส่งผลให้เมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบในอำเภอบางละมุง มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว ส่งผลกระทบบางประการต่อพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงต้องดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่งการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างเหมาะสม

  ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้จัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขึ้นโดยมอบหมายให้บริษัท ออโรส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการฯ สำหรับพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางละมุง ประกอบด้วยพื้นที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันนี้จึงได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจะรวบรวมผลการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ นำไปประกอบการวางและจัดทำผังให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3807550592588990

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150