• พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทย

  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทย

  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทย

  วันนี้ (30 ก.ย.63) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทย โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา และคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมพิธีฯ ห้องประชุมทัพพระยา

  สำนักพัฒนาสังคม ส่วนพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ ประจำปี 2563 จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
  1.จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ตามโครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น.ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม คุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุคคลในสังคม ในการทำความดีต่อไป ซึ่งได้มีการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือก ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2563 โดยได้มีการพิจารณาเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1.1 ด้านบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 1.2 ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท บุคคล ชุมชน กิจการหรือร้านค้า ทั้งนี้ผลการพิจารณาคัดเลือกมีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรวมทั้งสิ้น 26 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 13 ราย และผู้ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 13 ราย ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นเกียรติประวัติรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำดีย่อมมีผู้เห็นและได้รับการยกย่องเชิดชู มีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ กระทำตนให้เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ชาติบ้านเมือง ยึดถือหลักความพอเพียงในการดำรงชีวิตตามพระราชดำริ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สุข เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  1. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทย เพื่อสุขภาพ และหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการมีอาชีพและ เพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความมั่นคงยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยโครงการดังกล่าวได้จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงและหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมงให้แก่ประชาชน จำนวน 30 ราย โดยฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 18 วัน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์- 20 มีนาคม 2563 และฝึกปฏิบัติภาคสนาม จำนวน 12 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 21 สิงหาคม 2563 จากการดำเนินการดังกล่าวมีผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร ของกระทรวงสาธารณสุขและของเมืองพัทยา จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย ซึ่งสามารถนำไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบอาชีพและผู้ใช้บริการ นอกจากนี้อาชีพนวดแผนไทยเป็นสายอาชีพที่ส่งเสริม การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา เพราะธุรกิจ. สปาและนวดแผนไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้มีความภูมิใจที่ได้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ อักทั้งสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างแท้จริง สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเมืองพัทยาในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยวันน…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 30 กันยายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150