• ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยสแกน QR Code เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยสแกน QR Code เพื่อแสดงความคิดเห็น

  ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยสแกน QR Code เพื่อแสดงความคิดเห็น
  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
  ในการนี้ ขอเชิญผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว โดยสแกน QR Code หรือhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWsINF9xiHAfJFbvKLD-y3s-D6okr0Jo-G4tZYFltjOaVjTA/viewform ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวต่อไป
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2221 9468 , 0 2223 4870 ในวันและเวลาราชการ
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3843059805704735&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150