• เมืองพัทยาจัดอบรม เยาวชนรวมพลังห่างไกลยาเสพติด ในโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดพัทยา

  เมืองพัทยาจัดอบรม เยาวชนรวมพลังห่างไกลยาเสพติด ในโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดพัทยา

  เมืองพัทยาจัดอบรม เยาวชนรวมพลังห่างไกลยาเสพติด ในโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดพัทยา

  วันนี้ (15 ต.ค.63) เวลา 08.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมเยาวชนรวมพลังห่างไกลยาเสพติด ในโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดพัทยา โดยมีนายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ สวนนงนุช พัทยา ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ เป็นวิทยากร อบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ร.บ.ยาเสพติด เทคนิคและวิธีการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขได้อย่างถูกต้องทั้งตนเองและชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

  เมืองพัทยาจัดอบรม เยาวชนรวมพลังห่างไกลยาเสพติด ในโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดพัทยาวันนี้ (15…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150