• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  วันนี้ (16 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ นายสรภัส พัชวิรัล ผู้อำนวยการโครงการฯและคณะ จำนวน 53 คน ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การพัฒนารายได้ และด้านอื่นๆณ ห้องประชุม​ 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สถาบันพัฒนาบุคคลท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 83 จำนวน 53 คน ระหว่างวันที่ 27 กันยายน -23 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่ศึกษาดูงาน เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี รวมทั้งความพร้อมในด้านต่างๆ จึงมีความเหมาะสมในการเข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ สร้างภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150