• ประชุมพิจารณาการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ประชุมพิจารณาการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ประชุมพิจารณาการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  วันนี้ (20 ต.ค. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณาการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายนริศ เพชรรัตน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าวอล์คกิ้งสตรีท นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณา
  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่งการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างเหมาะสม รองรับเข้าสู่ EEC โดยมีบริษัท ออโรส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการฯ ซึ่งมีพื้นที่ในเขตผังเมืองรวม โดยครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางละมุง ประกอบด้วยพื้นที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นั้น
  จากการจัดผังเมืองรวมดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับผลกระทบ จากการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ดินการใช้ประโยชน์ อาทิ กลุ่มธุรกิจประเภทโรงแรม ต้องอยู่ในติดกับพื้นที่ถนนที่มีความกว้าง 12 เมตร หากอยู่ใจกลางเมืองต้องอยู่ในติดกับพื้นที่ถนนที่มีความกว้าง 16 เมตร ซึ่งการกำหนดดังกล่าวไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงได้จัดประชุมขึ้นในวันนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดขอบเขตของจัดทำผังเมืองรวมดังกล่าว โดยจะรวบรวมผลในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปประกอบการวางและจัดทำผังให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3865726910104691

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150