• การประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

  การประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

  การประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ประจำปี 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

  วันนี้(27 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 26 ราย โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา ซึ่งมีนายศราวุธ บรอฮีมี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกิดจนถึงตายเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาชนที่สมัครใจและมีความประสงค์ที่จะดูแลกันและกันบนพื้นฐานความเอื้ออาทรต่อกันร่วมคิดร่วมกันสร้างระบบร่วมกันบริหารจัดการและร่วมกันรับผลประโยชน์กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาจึงเป็นกองทุนที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของในรูปแบบของการออมเงินวันละบาทของสมาชิกทุกคนซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการสวัสดิการสังคม

  ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาได้มีการขับเคลื่อนในรูปแบบของภาคประชาชนบริหารจัดการและจัดสวัสดิการการดูแลสมาชิกบนพื้นฐานที่สอดคล้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและสิ่งสำคัญคือกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาได้มีการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนการของชุมชนที่มุ่งเน้นการจัดการตนเองการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันญาติมิตรให้ความรักความเอื้ออาทรต่อกันให้การดูแลเอาใจใส่กันและกันทำให้การจัดสวัสดิการมิใช่เพียงแค่การจ่ายเงินเท่านั้น แต่สวัสดิการเป็นทั้งกำลังใจกำลังทรัพย์และเป็นกระบวนการของการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีมีส่วนร่วมเป็นธรรมและเท่าเทียมถือเป็นความสำเร็จของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างแท้จริงส่งผลให้ประชาชนเห็นคุณค่าและเกิดศรัทธาในการปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต

  เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนให้มีการขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์จึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยาได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนแทนชุดเดิมที่หมดวาระเพื่อให้กองทุนได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีศักยภาพเกิดการบริหารจัดการที่ดีเอื้อต่อการจัดสวัสดิการและสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน
  รวมทั้งได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมเงินรางวัล จำนวน 26 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ต่อไปอีกด้วย

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3885292338148148/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150