• นายกเมืองพัทยา นำร่อง 7 โครงการ เพื่อยกระดับพัทยา เป็นมหานครระดับโลก ที่มีความน่าอยู่ – น่าเที่ยว – น่าลงทุน อย่างยั่งยืน

  นายกเมืองพัทยา นำร่อง 7 โครงการ เพื่อยกระดับพัทยา เป็นมหานครระดับโลก ที่มีความน่าอยู่ – น่าเที่ยว – น่าลงทุน อย่างยั่งยืน

  นายกเมืองพัทยา นำร่อง 7 โครงการ เพื่อยกระดับพัทยา เป็นมหานครระดับโลก ที่มีความน่าอยู่ – น่าเที่ยว – น่าลงทุน อย่างยั่งยืน

  วันนี้ (28 ต.ค.63) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แถลงแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเมืองพัทยา ณ โรงแรมเดอะเซนต์รีจิส กรุงเทพฯ นำเสนอ 7 โครงการ พัฒนาเมืองพัทยาโฉมใหม่ขึ้นชั้นมหานครระดับโลก
  ตลอดระยะเวลา 25 เดือนของการทำหน้าที่นายกเมืองพัทยา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ขจัดความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาขยะ ได้ว่าจ้างเอกชนให้เข้ามารับเหมารับผิดชอบดูแลเก็บขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่จัดเก็บไปจนถึงการกำจัด ขณะที่ปัญหาน้ำท่วมซึ่งบรรเทาไปได้แล้วประมาณ 80% โดยการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีขีดความสามารถในการระบายน้ำได้ดีขึ้นเร็วขึ้น ทำให้น้ำที่เคยท่วมขังนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเหลือไม่เกิน 45 นาที ส่วนปัญหาอาชญากรรมเราแก้ไขด้วยโครงการฟ้าทะลายโจร โครงการฟ้าทะลายโจร คือ ตู้สีฟ้าที่นำไปติดตั้งในชุมชนซึ่งมีความเสี่ยงหรือความเปราะบางต่อปัญหาอาชญากรรมตามคำแนะนำของคณะกรรมการชุมชนแต่ละชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งรวม 9 จุด ใน 8 ชุมชน นอกจากนี้ยังได้วางแผนงานและโครงการที่มุ่งมั่นดำเนินการต่อไปในปี 2564 ต่อเนื่องไปถึงปี 2565 โดยการเตรียมแผนงานและโครงการที่จะพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่ความเป็น “นีโอพัทยา” เพื่อทำให้พัทยาเป็นมหานครที่น่าเที่ยว – น่าอยู่อาศัยและน่าลงทุน จำนวน 7 โครงการ อาทิ

  1. โครงการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ โดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมโยธาธิการจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำทั้งทางระบายน้ำเป็นระยะทาง 110 กม. และบ่อหน่วงน้ำขนาดยักษ์
  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียจากวันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร
  3. โครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบโมโนเรลเชื่อมระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ 3 สายทางรวมระยะทาง 34 กม.
  4. โครงการพัฒนาแผนแม่บทดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองพัทยาภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ พัฒนาคน พัฒนาบริการ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล และส่งเสริมการจัดการองค์กรดีจิทัลสมรรถนะสูง
  5. โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดนาเกลือ หรือ นีโอนาเกลือ หรือโอลด์ทาวน์นาเกลือ เพื่อปลุกตำนานของนาเกลือในอดีตให้กลับคืนสู่ความมีชีวิตชีวาให้คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อ ๆ ไปได้สัมผัสโดยคาดว่าจะดำเนินการได้เรียบร้อยภายในปี 2565
  6. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือพัทยาใต้หรือท่าเรือบาลีฮายเชื่อมต่อวอล์คกิ้งสตรีทครอบคลุมพื้นที่ 160,000 ตารางเมตร เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือศูนย์ธุรกิจการค้าลานสันทนาการเชื่อมต่อกับวอล์คกิ้งสตรีทเป็นศูนย์ธุรกิจและนันทนาการครบวงจรของเมืองพัทยา
  7. โครงการนีโอเกาะล้าน เพื่อพัฒนาเกาะล้านครอบคลุมในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณูปโภค ปรับปรุงท่าเทียบเรือเส้นทางจราจรถนนหนทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยบนพื้นที่ เพื่อให้เกาะล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมชุมชนเกาะล้านได้รับการพัฒนาชาวบ้านได้รับประโยชน์และรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตจากการเจริญเติบโตของอีอีซี. ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
   ทั้ง 7 โครงการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่ความเป็นนีโอพัทยาที่สมบูรณ์แบบเป็นโครงการที่เกิดขึ้นบนฐานความร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยากับหลายส่วนราชการภายใต้งบประมาณแบบบูรณาการและการร่วมลงทุนกับภาคธุรกิจเอกชนในรูปแบบของ PPP โดยรูปธรรมของความเป็นนีโอพัทยาจะค่อยๆ ปรากฏให้ทุกคนได้สัมผัสนับจากปี 2564 เป็นต้นไป
   https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3888596671151048/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150