• ประกาศจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563

  ประกาศจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563

  ประกาศจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563

  ด้วยในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ถือเป็นประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว นิยมออกมาร่วมลอยกระทงตามแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำ ริมทะเล และตามโป๊ะท่าเทียบเรือในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จึงกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

  1. ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ ให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ และโป๊ะเทียบเรือดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด ให้แล้วเสร็จก่อนวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
  2. เจ้าของเรือและควบคุมเรือ ให้ทำการตรวจสอบเรือ และระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินเรือ
  3. ผู้ใช้บริการและสัญจรทางน้ำ ควรสวมใส่เสื้อชูชีพ และควรแต่งกายที่เหมาะสม สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ และตามระเบียบอื่นๆ ตามที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำต่อประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้โดยสารเรือ
  4. มาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ นายเรือ และผู้ควบคุมเรือ ต้องทำความสะอาดตัวเรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกครั้งก่อนให้บริการและหลังจากให้บริการ จัดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือไว้บนเรือ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดที่นั่งในเรือและจัดทำเครื่องหมายห้ามนั่งโดยให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง และอื่นๆ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค
   ผู้ใดที่พบเห็นการฝ่าฝืนตามประกาศนี้ สามารถแจ้งข้อมูลการฝ่าฝืนมายังหมายเลขโทรศัพท์ 0 3811 1278 หรือสายด่วน กรมเจ้าท่า หมายเลข 1199 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย (รูปภาพ)
   https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3871518236192225
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150