• ประชุมคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาครั้งที่ 2 /2563

  ประชุมคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาครั้งที่ 2 /2563

  ประชุมคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาครั้งที่ 2 /2563
  วันนี้ (26 ต.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดและมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้สถานการณ์ COVID- 19 โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา นายแพทย์ ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายสุรพัศโยธิน บูรณานนท์ กรรมการสุขภาพ เมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ชาติ พ.ศ. 2550 ในการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม ประกอบกับปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.2563 ซึ่งได้ยกเลิกฉบับเดิม (พ.ศ. 2555) และกำหนดให้ครอบคลุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร และสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาด้วยนั้น

  ในการนี้ คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาได้เห็นควรประสานการขับเคลื่อนแผนรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัย COVD-19 ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วน และให้บรรลุตามเจตนารมณ์กฎหมายดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาขึ้น และได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินการ ตลอดจนยกร่างองค์ประกอบคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สผ.) เพื่อเตรียมประชุมชี้แจงและสรุปองค์ประกอบ นำเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะทำงานต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3882942928383089/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150