• เมืองพัทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน สร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน สร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน สร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด

  วันนี้ ( 28 ต.ค.63) เวลา 09.30 น.นายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดเยาวชนในโรงเรียน โดยมีพ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียนร้อยและความมั่นคง นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ วัดโพธิสัมพันธ์
  ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของทรัพย์สิน ทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมา ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม ปัญหาดังกล่าวจึงยังคงอยู่และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยาจึงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนในโรงเรียน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้งหมด 11 โรงเรียน
  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีนางสาวเตชิตา รัตนกิตติกร เป็นวิทยากร อบรมเสริมรู้ความเกี่ยวกับ ชนิดของยาเสพติด พ.ร.บ.ยาเสพติด เทคนิคและวิธีการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกิจกรรม นำไปสู่การปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขได้อย่างถูกต้องทั้งตนเองและชุมชน เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3888445447832837/?d=n

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150