• เมืองพัทยาจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชนครั้งที่ 2

  เมืองพัทยาจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชนครั้งที่ 2

  เมืองพัทยาจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชนครั้งที่ 2
  วันนี้ (30 ต.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมกลุ่มย่อย ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชนครั้งที่ 2 ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากประชาชนและทุกภาคส่วน โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่งการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างเหมาะสม รองรับเข้าสู่ EEC โดยมีบริษัท ออโรส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการฯ ซึ่งมีพื้นที่ในเขตผังเมืองรวม โดยครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางละมุง ประกอบด้วยพื้นที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นั้น จากการจัดผังเมืองรวมดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับผลกระทบ จากการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ดินการใช้ประโยชน์ อาทิ กลุ่มธุรกิจประเภทโรงแรม ต้องอยู่ในติดกับพื้นที่ถนนที่มีความกว้าง 12 เมตร หากอยู่ใจกลางเมืองต้องอยู่ในติดกับพื้นที่ถนนที่มีความกว้าง 16 เมตร ซึ่งการกำหนดดังกล่าวไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยในวันนี้ เป็นการประชุมหารือร่วมกันเพื่อนำเสนอแนวคิด ข้อกำหนดร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต รวมทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ผังเมืองรวมฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะรวบรวมผลในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปประกอบการวางและจัดทำผังเมืองฯให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150