• 20 ธันวาคม นี้ เข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

  20 ธันวาคม นี้ เข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

  20 ธันวาคม นี้ เข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบสมควรให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
  อาศัยตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกประจำจังหวัดชลบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และกำหนดรับสมัครเลือกตั้งวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 2 ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 และโถงอาคาร ชั้น 1) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  เมืองพัทยาขอเชิญพี่น้องประชาชนที่มีเลือกตั้งเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าคูหา ใช้สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ จุดเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน ในการนี้ หากท่านที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งฯ สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3839 8028 , 0 3839 8039-42 ต่อ 118 , 121 หรือ www.chon.go.th

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3906443819366333/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150