• บรรยายธรรมพิเศษ “วิตามินซีเพื่อชีวิต” ในกิจกรรม Human Rights SEE FOR LIFE

  บรรยายธรรมพิเศษ “วิตามินซีเพื่อชีวิต” ในกิจกรรม Human Rights SEE FOR LIFE

  บรรยายธรรมพิเศษ “วิตามินซีเพื่อชีวิต” ในกิจกรรม Human Rights SEE FOR LIFE

  วันนี้ (12 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Human Rights SEE FOR LIFE โดยได้รับเกียรติจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) มาบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องวิตามินซีเพื่อชีวิต ให้แก่สมาชิกศูนย์ธารชีวิต (เพื่อสตรี) ซึ่งมีซิสเตอร์ปิยฉัตร บุญมูล ผู้อำนวยการศูนย์ธารชีวิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 ภายใต้การดำเนินงานนักบวชหญิงคาทอลิก (คณะศรีชุมพาบาลประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือเยาวชน สตรีกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพต่างๆ และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ พัฒนาสร้างเสริมพลังให้เห็นคุณค่าในตนเอง ให้มีทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดี ซึ่งมีสตรีและเพศทางเลือกได้เข้ามาเรียนที่ศูนย์ฯ มีทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน 120 -150 ต่อวัน เพื่อร่วมกันสร้างเสริมพลัง เป็นกุญแจสำคัญที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้สู่พลังแห่งชีวิตใหม่และมั่นใจในตนเอง ทางศูนย์ฯ จึงมุ่งพัฒนาทักษะเหล่านี้

  ในวันนี้ ศูนย์ธารชีวิต (เพื่อสตรี) จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ขจัดความรุนแรงตระหนักรู้ถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำทุกปี โดยมีพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) เป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทย ณ วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร มาบรรยายธรรม พิเศษเกี่ยวกับเรื่อง “วิตามินซีเพื่อชีวิต” แก่สมาชิกศูนย์ธารชีวิต (เพื่อสตรี) เพื่อผ่อนคลาย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3932080880135960/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150