• เมืองพัทยาจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุก พร้อมนำรถศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงเคลื่อนที่ ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุก พร้อมนำรถศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงเคลื่อนที่ ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุก พร้อมนำรถศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงเคลื่อนที่ ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่
  วันนี้ (13 พ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาท นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายปราโมทย์ ทรัพย์แสง ผู้อำนวยการส่วนสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม รักษาการแทนผู้อำนวยสำนักการสาธารณสุข นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการด้านสุขภาพฟรี แบบเชิงรุก ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชน พร้อมนำรถศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงเคลื่อนที่ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ตามกลุ่มเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกหน่วยเคลื่อนที่ตามชุมชนในพื้นที่ ตามแผนภายในต้นปี 64 นี้ เพื่อควบคุมและลดการแพร่พันธุ์ของสุนัขและแมวจร
  นอกจากนี้ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมบริการเชิงรุก ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นตามชุมชนต่างๆ หมุนเวียนไป ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 12:00 น. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลสุขภาพในการป้องกันการเกิดโรคล่วงหน้า เพื่อกำจัดและทำลายแหล่งเชื้อโรคในชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยประชาชนสามารถเข้าถึงการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค และภัยสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง
  สำหรับการจัดกิจกรรมการให้บริการเชิงรุกป้องกันควบคุมโรคในชุมชนครั้งนี้ มีหลายหน่วยงานมาร่วมให้บริการฟรี ประกอบด้วย

  • ฝ่ายสัตวแพทย์ ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวโดยนำรถศัลยกรรมสัตว์เคลื่อนที่มาให้บริการประชาชน
  • ส่วนควบคุมโรค ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อคอตีบ บาดทะยัก วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ทดสอบสมรรถภาพปอดและให้คำปรึกษารายบุคคล สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และยาฆ่าหนอนพยาธิแก่ประชาชน ยาเบื่อหนู เบื่อแมลงวัน ทรายอะเบท และถุงยางอนามัย
  • ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนสุขาภิบาลอนามัย ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพรายกลุ่มและรายบุคคลมีเอกสารเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคติดต่อ รับคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้ข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร การจัดตั้งตลาด การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา นอกจากร่วมลงพื้นที่ให้บริการเคลื่อนที่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนสุขาภิบาลอนามัย ได้เปิดให้บริการ ณ สำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยา ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038 2532 7-8 ในวันและเวลาราชการ
  • ธนาคารออมสิน มาให้ความรู้ด้านสินเชื่อ
   ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันในสัตว์เลี้ยง ฟรี! ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา และโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยา แบบครบวงจร ประจำปี 2564 โดยมีแผนดำเนินการในทุกชุมชนภายในเขตเมืองพัทยา ภายในต้นปี 64 นี้ เพื่อให้บริการเป็นการร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ และเพื่อให้เมืองพัทยาปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย
   https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3934789816531733?tn=K-R
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150