• 24 พ.ย. นี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ท้องถิ่นใกล้บ้านท่าน เพื่อเตรียมเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 20 ธันวาคม

  24 พ.ย. นี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ท้องถิ่นใกล้บ้านท่าน เพื่อเตรียมเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 20 ธันวาคม

  24 พ.ย. นี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ท้องถิ่นใกล้บ้านท่าน เพื่อเตรียมเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 20 ธันวาคม

  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกประจำจังหวัดชลบุรี จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
  ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้ประกาศหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นี้ โดยสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่ท้องถิ่นใกล้บ้านท่าน
  เมืองพัทยาขอเชิญพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าคูหา ใช้สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ จุดเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน ในการนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3839 8028 , 0 3839 8039-42 ต่อ 118 , 121 หรือ www.chon.go.th
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3925841937426521

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150