• ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

  ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

  ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

  ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 เป็นระยะเวลา 1 ปี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ให้ใช้บังคับเมื่อพันกำหนด 15 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น
  ดังนั้น เมืองพัทยา จึงออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
  ๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ๒. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  ๓. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ที่มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด
  ๔. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  ๕. ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด
  ในการนี้ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนสุขาภิบาลอนามัย จึงได้เปิดให้คำปรึกษา ด้านต่างๆ อาทิ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร การจัดตั้งตลาด การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 253278 ในวันและเวลาราชการ

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3935226253154756&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150