• เมืองพัทยาจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 7

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 7

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 7

  วันนี้ (16 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 7 โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นางปาณรดา อัตโตหิ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการนายกเมืองพัทยา รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณที่ทำการชุมชนกอไผ่

  เมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา “A Day For Pattaya” ครั้งที่ 7 ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดงานแบบเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชนเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนและประชาสังคม ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการทำงานร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การร่วมมือในบริการสาธารณะที่เร่งด่วนฉุกเฉิน หรือการทำงานเครือข่ายในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก นับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายของนายกเมืองพัทยา ด้วยวิสัยทัศน์พัฒนาไปสู่ NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน โดยมีเป้าหมายการจัดการเชิงรุกด้วยเครือข่ายจิตอาสา เพื่อจัดการปัญหาเชิงป้องกัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในแต่ละชุมชนและแต่ละโซนพื้นที่ เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ การร่วมมือในบริการสาธารณะที่เร่งด่วนฉุกเฉิน พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการบริการสาธารณะเชิงรุก ในการป้องกันและลดความเสียหายต่อราชการ​ ลดผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สมาคมชุมชนเมืองพัทยา เครือข่าย อสม.เมืองพัทยา เครือข่าย ศอท.ชุมชนเมืองพัทยา​ ฝ่ายบำรุงรักษา ฝ่ายสาธารณูปโภค
  ส่วนบำรุงและบูรณะ สำนักการช่าง​ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายกิจการพิเศษ​ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด​ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักเลขานุการเมืองพัทยา เข้าร่วมกันดูแลพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณชุมชนกอไผ่ ด้วยการทำความสะอาดและเก็บขยะ เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบาย NEO PATTAYA สร้างภาคีเครือข่ายรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3943911768952871/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150