• เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี

  เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี

  เมืองพัทยาเปิดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ฟรี

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 โดยเปิดอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ฟรี จำนวน 2 ระยะ มีดังนี้
  ระยะที่ 1 จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนี้

  • เดือนมกราคม 2564 วันที่ 10,17,23,24,30,31 จำนวน 6 วัน 18 ชั่วโมง
  • เดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 6,7,13,14 จำนวน 4 วัน 12 ชั่วโมง
   โดยฝึกสนทนาภาษาต่างประเทศนอกสถานที่ (Workshop) จำนวน 6 ชั่วโมงก่อนจบหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมต้องปฐมนิเทศก่อนอบรมฯ ในวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 และประชุมสรุปโครงการและมอบวุฒิบัตรให้ผู้จบหลักสูตรตามโครงการฯ ที่มีเวลาอบรม 80% ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 21 ชั่วโมง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
   ระยะที่ 2 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศฯ จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน ระดับกลาง) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 วัน อบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ดังนี้
  • เดือนเมษายน 2564 วันที่ 3,4,17,18,24,25 จำนวน 6 วัน 18 ชั่วโมง
   -เดือนพฤษภาคม 2564 วันที่ 1,2,8,9 จำนวน 4 วัน 12 ชั่วโมง
   โดยฝึกสนทนาภาษาต่างประเทศนอกสถานที่ (Workshop) จำนวน 6 ชั่วโมงก่อนจบหลักสูตร และต้องผ่านการสอบคัดเลือกวัดระดับความรู้ หลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ผู้เข้ารับการอบรมต้องปฐมนิเทศก่อนอบรมฯ ในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 และประชุมสรุปโครงการและมอบวุฒิบัตร ให้ผู้จบหลักสูตรตามโครงการฯ ที่มีเวลาอบรม 80% ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 21 ชั่วโมงขึ้นไป ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
   คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา หรือเยาวชน ที่สนใจเข้ารับอบรม มีสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนในเขตท้องถิ่นเมืองพัทยา สำหรับบุคคลที่เคยสมัครเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศกับเมืองพัทยาแล้ว ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเดิมได้ เนื่องจากเป็นสูตรที่จัดอบรมทุกปี โดยเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย
   1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   3.เอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
   4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   5.วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) จากเมืองพัทยา เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) จำนวน 1 ฉบับ
   สำหรับกำหนดการเปิดรับสมัครมีดังนี้
   -ระยะที่ 1 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็ม ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
   -ระยะที่ 2 หลักสูตร ภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน)หลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
   ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือโทรสอบที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 253271 และ 038 254090 ในวันและเวลาราชการ
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3946846361992745/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150