• เมืองพัทยาจัดอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3

  เมืองพัทยาจัดอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3

  เมืองพัทยาจัดอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3

  วันนี้ (18 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3 โดยมีนายปุริศร์วัชร์ เพ็ญภูมิ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจาก สถานประกอบกิจการอาหารในเขตเมืองพัทยาจำนวน 80 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดและอบรมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยเมืองพัทยามีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลและพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารในเขตเมืองพัทยาให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันการประกอบกิจการค้าอาหารอาทิ ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหารและแผงลอยมีการขยายตัวมากขึ้น จำนวนผู้ประกอบการผู้สัมผัสอาหารมีมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียนความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่ให้บริการในสถานประกอบการและไม่รับผิดชอบ มีการหลบเลี่ยงกฎหมาย ดังนั้นสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัยจึงได้มีการจัดทำหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร หลักสูตร 3 ชั่วโมง และได้ออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหัวข้อตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ ได้แก่ หลักการสุขาภิบาล อาหารมาตรฐานการสุขาภิบาล อาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหารการสาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจด้านเคมี โดยใช้ชุดทดสอบบอแรกซ์ชุดทดสอบฟอร์มาลินชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) และชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันรา) ในอาหาร ซึ่งหลังจากอบรมเสร็จสิ้นแล้วผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบทดสอบความรู้จำนวน 20 ข้อ และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 16 คะแนน ตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดจึงจะถือว่าผ่านการอบรมฯ สำหรับผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวเมืองพัทยาจะจัดทำเกียรติบัตรรับรอง โดยเกียรติบัตรจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน จากสถานประกอบกิจการอาหารในเขตเมืองพัทยา ซึ่งฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ เป็นผู้ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกิจการด้านอาหารในร้านของตนเองต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150