• เมืองพัทยาจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 8

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 8

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 8
  วันนี้ (23 พ.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 8 โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ร่วมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นางปาณรดา อัตโตหิ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการนายกเมืองพัทยา รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณที่ทำการชุมชนต้นกะบก

  เมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา “A Day For Pattaya” ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายจิตอาสาแบบเชิงรุก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในชุมชนและโซนพื้นที่เพื่อจัดการปัญหาเชิงป้องกัน บูรณาการทำงานร่วมกันใช้กลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การร่วมมือในบริการสาธารณะที่เร่งด่วนฉุกเฉิน นับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาไปสู่พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สมาคม ชุมชนเมืองพัทยา อสม.เมืองพัทยา ศอท.ชุมชนเมืองพัทยา ฝ่ายบำรุงรักษา ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนบำรุงและบูรณะ สำนักการช่าง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักเลขานุการเมืองพัทยา เข้าร่วมกันดูแลพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณชุมชนต้นกะบก ด้วยการทำความสะอาดและเก็บขยะ เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ที่ยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150