• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

  ด้วยเมืองพัทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเมืองพัทยา (พศ. 2564 – 2566) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทย เรื่อง หลักกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจำงเมืองพัทยา จำนวน 169 อัตรา โดยมีรายละเอียดตังนี้
  1) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
  1.1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  1.2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  1.3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประขาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  1.4 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา
  1.5 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  2.) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ)
  2.1) พนักงานเทศกิจ จำนวน 5 อัตรา
  2.2) พนักงานดับเพลิง จำนวน 8 อัตรา
  2.3) พนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
  2.4) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตคน จำนวน 4 อัตรา
  2.5) นายท้ายเรือยนต์ จำนวน 2 อัตรา
  2.6) ผู้ช่วยช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
  2.7) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตกแต่งสวน จำนวน 4 อัตรา
  2.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 18 อัตรา
  3.) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
  3.1) ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน 7 อัตรา
  3.2) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 7 อัตรา
  3.3) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตคน จำนวน 6 อัตรา
  3.4) ตำแหน่งนายท้ายเรือยนต์ จำนวน 3 อัตรา
  3.5) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา
  3.6) ตำแหน่งพนักงานขับครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 อัตรา
  3.7) ตำแหน่พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา
  3.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
  3.9) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างปูน จำนวน 2 อัตรา
  3.10) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 4 อัตรา
  3.11) คนงาน จำนวน 75 อัตรา

  คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาและการเลือกสวร
  1.มีสัญชาติไทย
  2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่กิน 60 ปื ในวันรับสมัคร
  3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4.ไม่ป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนตไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเมืองพัทยา
  5.ไม่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

  1. ไม่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพาษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิตลหุโทษ
   8.ไม่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

  หมายหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนห้องถิ่น

  หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัครมีดังต่อไปนี้
  1.ใบสมัครเข้าทำงาน (ขอรับได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือที่ฝ่ายสรรหา บรจุและแต่งตั้ง)
  2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาคำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  5.สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง และระเบียนแสตงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  6.สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนซื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  7.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ฉบับจริง จากหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่เคยทำงานอย่างชัดเจน (สำหวับตำแหน่งผู้มีทักษะ)

  1. ใบรับรองแพทย์ โดยต้องเป็นสถานพยาบาลของรัฐ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร

  โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ คนละ 100 บาท พนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. (เวันวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์อาหารเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียตเพิ่มเติมได้ที่
  ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 – 3126 ตามวันและเวลาราชการ

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3969991026344945/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150