• สภาเมืองพัทยาอนุมัติดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรทางเข้า – ออก สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา

  สภาเมืองพัทยาอนุมัติดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรทางเข้า – ออก สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา

  สภาเมืองพัทยาอนุมัติดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรทางเข้า – ออก สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา

  วันที่ (27 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการแทนปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา
  ตามที่ได้มีประกาศสภาเมืองพัทยา ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเมืองพัทยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 จึงจัดให้มีการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยสี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
  โดยในวันนี้ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยาได้เสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อขอรับความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้มีความกว้างประมาณ 16.00 – 20.00 เมตร ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร โดยอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเมืองพัทยาความยาว 884 เมตร , เทศบาลเมืองหนองปรือความยาว 744 เมตร , เทศบาลเมืองหนองปรือและเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ความยาว 570 เมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ความยาว 802 เมตร ซึ่งปัจจุบันถนนเส้นทางดังกล่าวมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว นักกีฬา ที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จึงได้ขอรับความเห็นชอบเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำรวม แยกน้ำดี น้ำเสีย พร้อมปรับปรุงผิวจราจรรวมกันระหว่างเทศบาลข้างเคียง
  ซึ่งมติในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติในการดำเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยาในการเป็นเมือง กีฬา Sports City และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sport tourism ตามนโยบายรัฐบาลอย่างแท้จริง
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3975777139099667/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150