• กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน “โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1”

  กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน “โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1”

  กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน “โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1”

  วันนี้ (3 ธ.ค.63)เวลา 14.00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ กรมเจ้าท่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ชายหาดยั่งยืน “โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1” โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา

  กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ซึ่งในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงกระบวนการดำเนินโครงการในขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการเสริมทรายให้เป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า จากรายงานการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออกโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2552 พบว่าปัจจุบันชายหาดจอมเทียนประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเช่นเดียวกับชายหาดพัทยา ส่งผลให้ชายหาดถดถอยและลดขนาดลงไปทุกปี จนเหลือพื้นที่ทรายชายหาดจอมเทียนไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนบนชายหาดได้ ในบางช่วงของชายหาดเมื่อน้ำขึ้นชายหาดจะจมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลทั้งหมด ไม่หลงเหลือชายหาดเลย ซึ่งอาจส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวให้มีแนวโน้มลดลงไปในอนาคต หากปล่อยทิ้งไว้ ภายในไม่ถึง 10 ปี ชายหาดจอมเทียนจะไม่มีทรายเหลืออยู่เลย ดังนั้นจึงได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อทำการเสริมทราย เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายหาด เช่นเดียวกับที่ชายหาดพัทยาโดยจะเริ่มงานในระยะที่ 1 เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 3.5 กิโลเมตร จากความสำเร็จของโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือบริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานี จนถึงชายหาดพัทยาใต้บริเวณวอล์คกิ้ง สตรีท ที่ได้รับกระแสการตอบรับที่ดี ทั้งจากนักท่องเที่ยว ประชาชน พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่ ทำให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและดูแลรักษาร่องน้ำ และชายหาดของประเทศได้จัดหางบประมาณเพื่อทำการเสริมทรายในพื้นที่ชายหาดจอมเทียนเป็นโครงการที่ 2 เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพให้มีการเจริญเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถสร้างมาตรการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

  หากประชาชนท่านใดต้องการข่าวสารโครงการ มีข้อสงสัย ปัญหาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ บริเวณหน้าชายหาดจอมเทียน 14 โทรศัพท์ 062-490-9099 หรือติดต่อผ่านสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 หรือ www.jomtienbeachnourishment.com

  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3993022324041815
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150