• เมืองพัทยา เปิดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

  เมืองพัทยา เปิดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

  เมืองพัทยา เปิดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนพิการ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน สำนักปลัดเมืองพัทยา เปิดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน และมีชื่ออยู่ในเขตเมืองพัทยา ดังนี้

  1. กรณีคนพิการที่สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้ สามารถยื่นขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา
   2.กรณีคนพิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ให้บุพการี คู่สมรส ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแลอยู่ยื่นคำร้องเพื่อรับบริการจากหน่วยทำบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสเสมอภาคเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปที่สามารถข้าถึงงานบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว
   โดยนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
  2. สูติบัตร, วุฒิการศึกษา, สด.8, หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นฉบับจริง
  3. สมุดประจำตัวคนพิการ
  4. ใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลของผู้ขอมีบัตรฯ และบิดามารดา (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล)
  5. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง
   หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการมีอายุเกิน 8 ปี ต้องมีเจ้าบ้านและข้าราชการระดับสัญญาบัตร (ระดับ 3)หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองเพิ่มเติม
   เมืองพัทยา เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ smart card ให้กับคนพิการในวันจันทร์ –
   วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 382 53133 – 34
   https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3987352857942095
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150