• เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยตนเอง แก่ผู้จำหน่ายสินค้างานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 12

  เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยตนเอง แก่ผู้จำหน่ายสินค้างานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 12

  เมืองพัทยาจัดอบรมเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยตนเอง แก่ผู้จำหน่ายสินค้างานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 12

  วันนี้ (7 ม.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมผู้จำหน่ายสินค้าและการอบรมแผนป้องกันอัคคีภัย งานเดินกินถิ่นนาเกลือ” ปีที่ 12 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นางสาวรุ่งนภา ช่างไม้ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยว เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวการปิดถนนในพื้นที่จัดงาน และระเบียบข้อห้ามต่างๆ ในการจำหน่ายสินค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ชำนาญการ นำโดยนายสุรชาติ เกิดปราชญ์ เจ้าพนักงานป้องกันภัย ชำนาญงาน รก.หน.ฝ่ายป้องกันกันภัยพิบัติ นายบัณทิต นันตะสุข เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ มาอบรมเสริมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อเป็นการร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย โดยสามารถระงับเพลิงด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยังได้มอบผ้ากันเปื้อนให้แก่สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวตลาดนาเกลือ และประธานชุมชนนาเกลือ ชุมชนลานโพธิ์ ชุมชนวัดช่องลม ชุมชนซอยไปรษณีย์ ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ กลุ่มแม่บ้านซอยนาเกลือ 11 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้จำหน่ายสินค้างานเดินกินถิ่นนาเกลือต่อไป
  นอกจากนี้ยังเน้นย้ำการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้จำหน่ายสินค้าฯ ช่วยกันรักษาความสะอาด งดใช้ถุงพลาสติก ถ้วยโฟม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดการจราจรในพื้นที่การจัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมงาน และจำหน่ายสินค้าด้วยรอยยิ้ม มีมิตรภาพที่ดี เพื่อสร้างลักษณ์ที่ดีต่อเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150