• ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

  ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

  ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำหน่วย เขตเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 11 และ หมู่ 13 , เขตเลือกตั้งที่ 9 หมู่ 12
  ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไปแล้วนั้น ประกอบกับเมืองพัทยา ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการประจำอำเภอบางละมุง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง ที่ 3 หมู่ 11 และ หมู่ 13 , เขตเลือกตั้งที่ 9 หมู่ 12 ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน่วยใหม่ ดังต่อไปนี้

  • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 20/38 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 20/39 ถึงบ้านเลขที่ 36/5 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 36/6 ถึงบ้านเลขที่ 71/7 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 71/8 ถึงบ้านเลขที่ 94/4 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 94/5ถึงบ้านเลขที่ 111/97 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 111/98 ถึงบ้านเลขที่ 111/356 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 17 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 108/9 ที่เลือกตั้งเดิม คือ วัดธรรมสามัคคี เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 6
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 18 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 108/10 ถึงบ้านเลขที่ 109/112 ที่เลือกตั้งเดิม คือ วัดธรรมสามัคคี เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 6
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 19 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 109/113 ถึงบ้านเลขที่ 114/4 ที่เลือกตั้งเดิม คือ วัดธรรมสามัคคี เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 6
  • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 115 ถึงบ้านเลขที่ 146/121 ที่เลือกตั้งเดิม คือ วัดธรรมสามัคคี เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 6
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 30 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 274/7 ถึงบ้านเลขที่ 301/61 ที่เลือกตั้งเดิม คือ วัดกระทึงทอง เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 7
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 31 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 301/62 ถึงบ้านเลขที่ 318/48 ที่เลือกตั้งเดิม คือ วัดกระทึงทอง เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (เต็นท์)
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 318/49 ถึงบ้านเลขที่ 347/8 ที่เลือกตั้งเดิม คือ วัดกระทึงทอง เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (เต็นท์)
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 348 ถึงบ้านเลขที่ 373/5 ที่เลือกตั้งเดิม คือ วัดกระทึงทอง เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (เต็นท์)
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 34 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 373/6 ถึงบ้านเลขที่ 392/11 ที่เลือกตั้งเดิม คือ วัดกระทึงทอง เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (เต็นท์)
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 35 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 392/12 ถึงบ้านเลขที่ 407/200 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (เต็นท์)
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 36 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 407/201 ถึงบ้านเลขที่ 431/30 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เปลี่ยนแปลงเป็น โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (เต็นท์)
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 37 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 431/31 ถึงบ้านเลขที่ 448/211 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เปลี่ยนแปลงเป็น วัดกระทึงทอง
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 38 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 448/212 ถึงบ้านเลขที่ 451/213 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เปลี่ยนแปลงเป็น วัดกระทึงทอง
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 39 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 451/214 ถึงบ้านเลขที่ 477/826 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เปลี่ยนแปลงเป็น วัดกระทึงทอง
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 40 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 477/827 ถึงบ้านเลขที่ 552/1571 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เปลี่ยนแปลงเป็น วัดกระทึงทอง (เต็นท์)
  • เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 41 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้านเลขที่ 552/1572 ถึงบ้านเลขที่ 999/10 ที่เลือกตั้งเดิม คือ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เปลี่ยนแปลงเป็น วัดกระทึงทอง (เต็นท์)
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3822 – 1124 ในวันและเวลาราชการ
   https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4006863315991049/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150