• เมืองพัทยาจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 9 ณ ชุมชนชุมสาย พัทยา

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 9 ณ ชุมชนชุมสาย พัทยา

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 9 ณ ชุมชนชุมสาย พัทยา

  วันนี้ (14 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจิตอาสา (A Day For Pattaya) ปฏิบัติการเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 9 โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางปาณรดา อัตโตหิ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการนายกเมืองพัทยา รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ชุมชน นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ชุมชนชุมสาย พัทยา

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสา “A Day For Pattaya” ครั้งที่ 9 ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดงานแบบเชิงรุก สร้างสุขให้ชุมชนเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน พื้นที่โซน 3 ประกอบไปด้วยชุมชนชุมสาย ชุมชนอรุโณทัย ชุมชนบงกช ภาคีเครือข่ายจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนและประชาสังคม​ ร่วมบูรณาการทำงานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจาก หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การความร่วมมือในการบริการสาธารณะที่เร่งด่วนฉุกเฉิน หรือการทำงานเครือข่ายในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก นับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายของนายกเมืองพัทยา ด้วยวิสัยทัศน์พัฒนาไปสู่ NEO PATTAYA พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกลไม่ทิ้งกัน โดยมีเป้าหมายการจัดการเชิงรุกด้วยเครือข่ายจิตอาสา ในชุมชนแต่ละโซนพื้นที่ เพื่อจัดการปัญหาเชิงป้องกัน โดยความร่วมมือระหว่างองค์กร เป็นรูปแบบการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อบริหารจัดการและบูรณการเครือข่ายจิตอาสา ในการจัดการเชิงรุกหรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ภายในแต่ละชุมชนและแต่ละโซนพื้นที่ เพื่อพัฒนากลไกการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ การร่วมมือในบริการสาธารณะที่เร่งด่วนฉุกเฉิน พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการบริการสาธารณะเชิงรุก ในการป้องกันและลดความเสียหายต่อราชการและลดความเสียหายต่อราชการและลดผลกระทบต่อชุมชน
  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา เครือข่ายอาสาสมัครทัพพระยา 2310 เครือข่ายอาสาสมัครตำรวจชุมชน เมืองพัทยา เครือข่ายลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางละมุง เครือข่ายราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์ สมาคมชุมชนเมืองพัทยา เครือข่าย อสม.เมืองพัทยา เครือข่าย ศอท.ชุมชนเมืองพัทยาฝ่ายบำรุงรักษา ส่วนบำรุงและบูรณะ สำนักการช่าง เมืองพัทยา ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนบำรุงและบูรณะ สำนักการช่าง เมืองพัทยา ฝ่ายเทศกิจ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ฝ่ายกิจการพิเศษ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เมืองพัทยา และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักเลขานุการเมืองพัทยา สำนักปลัดเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาเพื่อจิตสาธารณะ พร้อมร่วมกัน ดูแลพัฒนาพื้นที่โดยรอบ บริเวณชุมชนสาย อาทิ ตัดกิ่งไม้ต้นไม้ ทำความสะอาดและเก็บขยะ และตัดกิ่งไม้ต้นไม้ การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง การทาสีตีเส้นจราจร และการเก็บขยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบาย NEO PATTAYA เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150