• ประชุมพิจารณาการจัดตั้งหน่วยปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม

  ประชุมพิจารณาการจัดตั้งหน่วยปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม

  ประชุมพิจารณาการจัดตั้งหน่วยปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม
  วันนี้ (15 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณาการจัดตั้งหน่วยปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 242
  ด้วยเมืองพัทยามีนโยบายต้องการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนลดความแออัดของผู้มารับบริการในโรงพยาบาล สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศได้บรรจุประเด็นการพัฒนาบริการปฐมภูมิไว้ในมาตรา 258 ช. “(5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม”
  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม ซึ่งเป็นนโยบายของนายกเมืองพัทยาที่ต้องดูแลและให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพตลอดจนลดความแออัดของผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ในวันนี้จึงได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการนำเสนอข้อมูลการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม เพื่อกำหนดสถานที่ จำนวนบุคลากร และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4025557560788291/?d=n
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150