• ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

  ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  วันที่ (18 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 49 คน โดยมี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนต่อการดำเนินการช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา พบว่าผู้เข้ารับการบำบัดรักษานั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เกือบร้อยละ ๔๐ ของผู้บำบัดรักษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๔ ปี เนื่องจากกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ง่าย จากความอยากลอง การชักขวนของกลุ่มเพื่อน ความท้าทาย ดังนั้นจึงต้องได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สร้างความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นในตนเองให้เกิดขึ้นกับตัวเยาวชนเพื่อให้เขาเติบโตเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ต่อไป ด้วยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด ในเขตเมืองพัทยา ทั้งในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและป้องกันสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ประชาชนเมืองพัทยา
  ในวันนี้จึงได้จัดการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูฯ การติดตามและผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อันจะส่งผลดีต่อการบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ ด้านยาเสพติดในสถานศึกษาทั้ง 15 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 แห่ง โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร โรงเรียนบางละมุง โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา รวมทั้ง 49 คน เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมรับมอบนโนบายเพื่อขอความร่วมมือจากสถานศึกษา ถือปฏิบัติตามรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
  ๑. รับสนองพระดำริกูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อตัดวงจรคนรุ่นใหม่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
  ๒. ห้ามให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับการสนับสนุนใดๆ จากผู้ประกอบธุรกิจยาสูบและสารเสพติด
  ๓. ให้สถานศึกษาทุกแห่งติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ตลอดจนกำชับให้นักเรียน ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามใช้สารเสพติด
  ๔. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลิกบุหรี่ ไม่ใช้สารเสพติด
  ๕. ให้การสนับสนุนในการผลิตสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหรี่และสารเสพติด
  ๖. ให้ความร่วมมือในการร่วมค้นหา และคัดกรองนักเรียนทั้งภายในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาหากพบนักเรียนที่สูบบุหรี่ หรือเสพยาเสพติด ให้ประสานส่งต่อ ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา เพื่อดูแลบำบัดฯ ต่อไป
  ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตสังคมบำบัด ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ทั้งในช่วงเวลาระหว่างและภายหลัง การบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
  ๘. ร่วมติดตาม ดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเข้ารับการศึกษาต่อ รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้กลับไปเสพซ้ำ
  ทั้งนี้เพื่ออนาคตของเยาวชนและลูกหลานของเราต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ทุกท่าน และฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ขอให้ดำเนินกิจกรรมดีๆ ให้เยาวชนของเมืองพัทยาได้เรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติสืบต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4033374720006575/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150