• สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เสริมทักษะความรู้บุคลากร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาด้านสารสนเทศ สนองนโยบาย ศธ. ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เสริมทักษะความรู้บุคลากร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาด้านสารสนเทศ สนองนโยบาย ศธ. ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เสริมทักษะความรู้บุคลากร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาด้านสารสนเทศ สนองนโยบาย ศธ. ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  วันนี้(17 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยานายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา พนักงานครู และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมสถาปนา 60 ปี โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
  ตามที่เมืองพัทยา ได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ด้านสารสนทศสามารถใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษากลางของกระทรวง  โดยจัดฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาด้านสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 17 – 18  ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 64 คน ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็กเยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม คือ นโยบายที่เป็นจุดเน้นแนวทางการดำเนินงาน (จุดเน้นเชิงนโยบาย) โดยจุดเน้นการดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ด้าน โดยเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาและสำหรับคนทุกช่วงวัย รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ เช่น การพัฒนาระบบช่วยเหลือกลาง การพัฒนาคลังข้อมูล สื่อและนวัตกรมการเรียนรู้ รวมถึงการบูรณาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา คือ การบูรณาการฐานข้อมูลเด็กตกหล่น การบูรณาการข้อมูลการศึกษากับบัตรประจำตัวประชาชน การพัฒนาฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียน และบุคลากร การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้การบริหารและการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาครอบคลุมส่วนราชการ หน่วยงาน
  ของรัฐที่จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ นอกจากนี้ยังเป็นพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาด้านสารสนเทศสามารถใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษากลางของกระทรวงมีประสิทธิภาพและลดปัญหาที่เกิดขึ้น และทำให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4030479576962756/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150