• ประชุมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

  ประชุมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

  ประชุมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
  วันนี้ (23 ธ.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ฉบับ พ.ศ. 2554 – 2570 โดยมีนายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 นำเสนอแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ฉบับ พ.ศ. 2564 – 2570 ซึ่งมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ตามวิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลก ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ ในฐานะเมืองแห่งนวัตกรรมสีเขียว (New Pattaya : The World Class Greenovative Tourism City) ซึ่งแผนการปฏิบัติดังกล่าว ได้ครบกำหนดเวลาในปี พ.ศ. 2562 และ อพท.ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ฉบับ ฉบับ พ.ศ. 2554 – 2570 โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีเป้าหมายการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ของ UNESCO เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (City of Film) ของ UNESCO และ บูรณาการการร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  ในวันนี้จึงจัดประชุมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ฉบับ ฉบับ พ.ศ. 2554 – 2570 ร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ ขึ้นร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ฉบับ พ.ศ. 2564 – 2570 พร้อมมอบหมายหน่วยงานคณะทำงานจัดทำโครงการตามแผนดังกล่าวต่อไป
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4047109755299738/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150