• ร่วมสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

  ร่วมสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

  ร่วมสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

  ด้วยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน / ทางน้ำ รายงานว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดชลบุรีและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเมืองพัทยา ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวางแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เมืองพัทยาจึงได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นแนวตั้ง (Area Approach) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยทหารในพื้นที่และภาคประชาสังคมในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจาก คน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัดและต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ประชาชนมีความสุขใจกับการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยและวิถีชีวิตใหม่ ห่างไกลจากอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ปลอดภัยโดย

  สวัสดิภาพทั่วกัน
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4046611565349557/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150