• เมืองพัทยาประกาศยกเลิก และ เลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาประกาศยกเลิก และ เลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาประกาศยกเลิก และ เลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอก 2 ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เมืองพัทยาขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือ เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปตามมาตรการระยะ เร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
  ในการนี้เมืองพัทยาจึงขอประกาศการ ยกเลิก หรือ เลื่อน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้​ ยกเลิกการจัดงาน Pattaya Countdown 2021, ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
  เลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ, งานเดินกินถิ่นนาเกลือ​ สำหรับกิจกรรมอื่นๆ เมืองพัทยาจะประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4047004321976948/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150