• เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเมืองพัทยา (ศปก.เมืองพัทยา)

  เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเมืองพัทยา (ศปก.เมืองพัทยา)

  เมืองพัทยาประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเมืองพัทยา (ศปก.เมืองพัทยา)

  วันนี้ (23 ธ.ค.63) เวลา 13.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเมืองพัทยา (ศปก.เมืองพัทยา) โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยารักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ที่ขณะนี้เริ่มมีการระบาดระลอก 2 ซึ่งพบผู้ติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเมืองพัทยา (ศปก.เมืองพัทยา) จึงได้เชิญทุกหน่วยงานประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ พร้อมเตรียมการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรค ตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์ และเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการไปยังสื่อสาธารณะต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์ ที่น่าเชื่อถือได้จากทางภาครัฐโดยตรง

  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าในขณะนี้จังหวัดชลบุรี ยังไม่พบการติดเชื้อในพื้นที่ ดังนั้นเราจึงควรป้องกันตัวเองด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาด และสวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เพื่อไม่ให้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นการแพร่กระจายหลักของโรคนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามการสวมใส่หรือการใช้หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถป้องกันโรคนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่หากมีการดูแลสุขอนามัยของระบบทางเดินหายใจ ล้างมือเป็นประจำ และหลีกเลี่ยงการสัมผัส การอยู่ในที่ชุมชน หรือบริเวณที่มีคนหนาแน่น​ เพื่อลดการความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

  สามารถสอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์ประสานงานสู้ภัยโควิด-19 เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4047124755298238/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150