• สำคัญมาก…ที่ทุกคนควรรู้..!!!

  สำคัญมาก…ที่ทุกคนควรรู้..!!!

  สำคัญมาก…ที่ทุกคนควรรู้..!!!

  นิยาม
  1.ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 คือผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  2.ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High Risk Contact) คือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  • ผู้ที่เรียน ผู้อาศัยร่วมห้องพัก หรือห้องทำงานในห้องเดียวกันคือคลุกคลีกัน
  • ผู้สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาที หรือ ถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  • ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิดไม่มีอากาศถ่ายเท เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศร่วมกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอยู่ระยะห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตรนานกว่า 15 นาทีโดยไม่มีการป้องกัน เช่นไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

  นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตพื้นฐานของผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิค-19 ดังนี้

  • ผู้สัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low Risk Contact) คือ ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับผู้ป่วยโรค Covid-19 แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง
  • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) คือ ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง จัดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low Risk Contact)
  • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่าไม่มีความเสี่ยง (No Risk)

  แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ต่ำ ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

  • ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย ต้องเข้ารับการกักกันโรค ตรวจหาเชื้อจากทางห้องปฏิบัติการ
  • ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ควรสังเกตอาการ 14 วัน หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชน , เว้นระยะห่าง , สวมหน้ากากอนามัย , หมั่นล้างมือ , แยกรับประทานอาหาร (แยกสำรับ)
  • ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง คือ ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องกักตัว ,ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ

  มาตรการการป้องกันโรค
  1.การทำความสะอาด
  2 การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  3 การล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจล
  4 การเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  5 การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด

  การตรวจสอบตัวเอง ดังนี้
  1.เช็กลิสต์ประวัติเสี่ยง คือ

  • มีประวัติเดินทางไปพื้นที่เกิดโรค เช่น ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563
   – ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
  • ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่และเวลาเดียวกับผู้ป่วย (ตรวจสอบจากไทม์ไลน์ผู้ป่วย)
  • ผู้ที่ทำงานในสถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) และสถานกักกันโรคทางเลือกระดับจังหวัด (Alternative Local Quarantine)
   2.เช็กลิสต์อาการ มีดังนี้ มีไข้ (หรืออาจไม่มีไข้ก็ได้) ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส และหายใจเหนื่อย
   3.ตรวจฟรีที่ไหน
   -โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน
   -โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา

  สิ่งที่ควรสนใจและปฏิบัติตามในขณะนี้

  1. New normal ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ
  2. ประกาศ Timeline จุดเสี่ยงจากทางราชการ (หากเราเดินทางไปในสถานที่นั้นๆ)
  3. Timeline ที่เป็นข้อเท็จจริง (กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน ควบคุมโรค)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนควบคุมโรค ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166  วันและเวลาราชการ

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4080520785291968&id=259115847432500
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150