• เมืองพัทยาขอเชิญท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโปรดไปยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2564 ที่ สำนักการคลัง ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  เมืองพัทยาขอเชิญท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโปรดไปยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2564 ที่ สำนักการคลัง ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  เมืองพัทยาขอเชิญท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโปรดไปยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2564 ที่ สำนักการคลัง ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ด้วยถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 จึงประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2564 ดังนี้
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
  ภาษีป้าย ขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป 1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำหรับป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษี ตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และคิดภาษีเป็นรายงวดและสำหรับป้ายใหม่ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีที่พึงชำระ หรือค้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ขอรับแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันรับแจ้งการประเมิน
  ภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีที่พึงชำระ หรือค้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ขอรับแบบพิมพ์ (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันรับแจ้งการประเมิน
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเสียภาษี โดยเปิดให้บริการประชาชนในช่วงเวลากลางวันของวันทำงานราชการ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงเดือนกันยายน 2564
  เมืองพัทยาขอเชิญท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโปรดไปยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดเวลาข้างต้น ณ ฝ่ายรายได้และผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ศาลาว่าการเมืองพัทยา หากพ้นกำหนดแล้วท่านจะมีความผิด และต้องชำระเงินเพิ่มหรือถูกปรับตามกฎหมายที่กำหนดไว้
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3148-49 , 0 3825 3151-53 และ 0 3825 3100 ต่อ 4065,4070 ในวันและเวลาราชการ
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4101691433174903/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150