• เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ม.ค. 64

  เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ม.ค. 64

  เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเมืองพัทยา ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ม.ค. 64
  ด้วยเมืองพัทยา มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเมืองพัทยา ดังนี้

  1. ศูนย์อาหารเมืองพัทยา
  2. ห้องสุขาสาธารณะบริเวณประภาคาร แหลมบาลีฮาย
  3. ห้องสุขาสาธารณะบริเวณชายหาดกระทิงลาย
  4. ห้องสุขาสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติเขาทัพพระยา (สวนสุขภาพ)
  5. ห้องสุขาสาธารณะสวนสาธารณะเมืองพัทยา 35 ไร่ (ซอยชัยพฤกษ์ 2)
  6. ห้องน้ำตลาดใหม่ นาเกลือ
   โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  7. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล โดยสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนพร้อมต้นฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามโดยรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล) นำไปแสดงต่อคณะกรรมการรับซองประมูลในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
  8. ผู้เข้าประมูลต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพที่มั่นคงและเชื่อถือได้
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลมีคำสั่งสละสิทธิหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  10. เป็นผู้ซื้อใบเสนอราคาประมูลจากเมืองพัทยา
   ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลและซื้อใบเสนอราคาประมูลได้ที่ฝ่ายรายได้และผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 254 069 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเมืองพัทยาจะไม่คืนเงินค่าซื้อใบเสนอราคาประมูลนี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
   https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4118279098182803/
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150