• Monthly Archives: Ҿѹ 2021


  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) มีคุณภาพอากาศดี

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) มีคุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ รายงานสภาพอากาศในเขตเมืองพัทยา (บริเวณแยกพัทยากลาง) ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 32.2 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 26 -37 (สีเขียว) คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ เกาะติดทุกสถานการณ์เมืองพัทยา แอด Line@ ที่ prpattaya เข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว คุณและโลกจะไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไปคุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) มีคุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4221862927824419&id=259115847432500

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

  วันที่ ( 24 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระและญัตติต่างๆ และมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมือง รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยาพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาจัดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 โดยมี ญัตติต่างๆดังนี้
  1.ญัตติ เรื่อง ขอความห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ….. (งานนิติกรรมสัญญา กลุ่มกฎหมาย)
  2.ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ…… งานนิติกรรมสัญญา กลุ่มกฎหมาย)
  3.ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของเมืองพัทยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ….(งานนิติกรรมสัญญา กลุ่มกฎหมาย)
  4.ญัตติ เรื่อง การสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษาฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน)
  5.ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ (สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา)
  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอมาทั้ง 5 ญัตติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4217664614910917/?d=n

  กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) เข้าหารือนายกเมืองพัทยา เพื่อนำสินค้ามาจัดจำหน่าย ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) เข้าหารือนายกเมืองพัทยา เพื่อนำสินค้ามาจัดจำหน่าย ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) เข้าหารือเพื่อนำสินค้ามาจัดจำหน่าย ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) จึงได้หารือร่วมกับเมืองพัทยา ในการนำสินค้า OTOP ในชุมชน จังหวัดชลบุรี มาออกบูธจำหน่ายสินค้าที่ชายหาดพัทยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
  ซึ่งนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เล็งเห็นถึงสำคัญเรื่องดังกล่าว และเมืองพัทยาเองก็กำลังจะดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชน อยู่แล้ว จึงเห็นด้วยที่จะนำสินค้า OTOP มาจัดจำหน่ายพร้อมกับการจัดกิจกรรมที่ชายหาดพัทยา โดยเน้นเป็นสินค้าชุมชน สำหรับรูปแบบรายละเอียดการจัดงาน จะนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้การจัดงานยิ่งใหญ่ มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นการส่งเสริมสนับสนุน สร้างรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักตามเดิมอีกทางหนึ่งด้วย
  กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) เข้าหารือนายกเมืองพัทยา เพื่อนำสินค้ามาจัดจำหน่าย ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4217025164974862&id=259115847432500

  ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม เมืองพัทยา (นาเกลือ) ครั้งที่ 2

  ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม เมืองพัทยา (นาเกลือ) ครั้งที่ 2

  วันนี้ (24 ก.พ. 64) เวลา 10.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม เมืองพัทยา (นาเกลือ) ครั้งที่ 2 โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ปัจจุบันโรงพยาบาลเมืองพัทยาเปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้เพียง 48 -64 คน ต่อวัน มีเครื่องไตเทียมและเตียงฟอกไต จำนวน 16 เตียง ทำให้ไม่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย เนื่องจากมีอุปกรณ์และพื้นที่ที่ใช้ในการรักษาไม่เพียงพอสำหรับประขาชนเมืองพัทยา ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมาได้เห็นควรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้อาคารจากสถานธนานุบาลมาใช้ประโยชน์ เป็นศูนย์ไตเทียมเมืองพัทยา เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน มีคุณภาพชีวิตได้อย่างคุ้มค่าขึ้น ซึ่งหากดำเนินการปรับปรุงอาคารเสร็จ จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 32 รายต่อรอบ วันละ 4 รอบรวม 128 รายต่อวัน ซึ่งในวันนี้จึงได้ร่วมกันหารือเพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพแก่ประชาชนต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4216724681671577&id=259115847432500

  เมืองพัทยารับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ และรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนับสนุนภารกิจหลักด้านการศึกษา

  เมืองพัทยารับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ และรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนับสนุนภารกิจหลักด้านการศึกษา

  วันนี้(24 ก.พ.64) เวลา 09.30 น. ณ ลานจอดรถเวิลด์เจมส์ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ จำนวน 10 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 11 คัน จากบริษัทเอ็ม.แซท.ดี คาเซ็นเตอร์ จำกัด ในโครงการจัดหาคุรุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเมืองพัทยา เพื่อเป็นยานพาหนะที่จะอำนวยความสะดวกในมิติการสนับสนุนภารกิจหลักการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรง รู้จักการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นภายนอกห้องเรียน โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้ฯ

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4216240145053364/?d=n

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) มีคุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

  คุณภาพอากาศ..ที่พัทยาวันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) มีคุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
  รายงานสภาพอากาศในเขตเมืองพัทยา (บริเวณแยกพัทยากลาง) ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 32.4 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 26 -37 (สีเขียว) คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ เกาะติดทุกสถานการณ์เมืองพัทยา แอด Line@ ที่ prpattaya เข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว คุณและโลกจะไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป


  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

  วันนี้ (23 ก.พ.64) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เมืองพัทยา พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ที่อาศัย ณ ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม

  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4213030272041018/?d=n

  ประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี (Chonburi Thailand Sports Complex)

  ประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี (Chonburi Thailand Sports Complex)

  วันที่ (23 ก.พ. 64) เวลา 10.00 น. ธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างศูนย์กีฬานานาชาติ จังหวัดชลบุรี (Chonburi Thailand Sports Complex) โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือเตรียมการก่อสร้างศูนย์กีฬาฯ ในการรองรับจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติและเป็นศูนย์กลาง (HUB) ในการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาสุขภาพของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศจากอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่กีฬาอาชีพประกอบกับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีทางการกีฬามาพัฒนาการกีฬาของประเทศให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติต่อไป

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4213018335375545&id=259115847432500

  สโมสรซอนต้าร่วมกับ SCB มอบถุงยังชีพแก่สมาชิกศูนย์ธารชีวิตสตรี​

  สโมสรซอนต้าร่วมกับ SCB มอบถุงยังชีพแก่สมาชิกศูนย์ธารชีวิตสตรี​
   
  วันนี้​ (23​ ก.พ.64)​ เวลา​ 10.00​ น. ที่ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี  นายบรรลือ กุลละวณิย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกศูนย์ธารชีวิตสตรี และสตรีด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีซิสเตอร์ ปิยฉัตร บุญมูล ผู้อำนวยการศูนย์ธารชีวิตสตรี ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8  ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายกับ ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี ร่วมกับพันธมิตรได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคในปัจจุบัน จึงจัดโครงการช่วยเหลือมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง ให้กับสมาชิกศูนย์ธารชีวิตสตรีที่ได้รับผลกระทบ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์และมีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

  ทั้งนี้ศูนย์ธารชีวิตสตรี เป็นสถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือสตรีกลุ่มเปราะบางและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 อีกทั้งทางศูนย์ฯ ยังจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคคลในทุกๆด้าน ฝึกทักษะวิชาชีพ เสริมพลัง ให้เห็นคุณค่าในตนเอง และให้ทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150